Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   12:30, 18:15
Xin Chào, Yêu, Tạm Biệt   xem phim Xin Chào, Yêu, Tạm Biệt   11:20
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   16:25
Joker   xem phim Joker   10:0, 12:15, 13:35, 14:30, 15:50, 18:10, 20:25, 22:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   14:35, 16:50
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:20
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   10:40
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   0:35, 9:20, 10:0, 11:20, 12:0, 13:20, 14:0, 15:20, 16:0, 17:20, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:40, 21:20, 22:0, 22:40, 23:20, 23:55
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:20, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   12:10
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   10:0, 14:35, 21:30
Joker   xem phim Joker   9:30, 11:0, 12:0, 13:30, 14:30, 16:0, 17:0, 18:30, 19:30, 21:0, 22:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   16:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:0, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:10, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:20, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:30, 17:50, 18:20, 18:40, 19:0, 19:20, 19:40, 20:0, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 22:10, 22:40
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   16:0, 20:15
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   12:0
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   9:15, 11:15, 17:0
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   9:45
Joker   xem phim Joker   9:45, 11:0, 12:15, 13:15, 14:0, 14:45, 15:45, 17:15, 18:15, 19:45, 22:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   10:0, 13:45, 18:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:0, 13:0, 18:30
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   11:45
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   16:45
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:0, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:15, 22:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   14:50
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   12:55
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   11:0
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   12:25
Joker   xem phim Joker   10:0, 10:40, 12:30, 13:10, 15:0, 15:40, 17:30, 20:0, 22:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   11:30, 18:0, 18:50
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:5, 17:15
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   22:40
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   10:15, 14:25
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   8:55
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:20, 10:50, 13:0, 13:40
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:15, 20:15, 21:0, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   16:40, 18:35
Joker   xem phim Joker   10:15, 11:0, 11:50, 12:20, 13:30, 14:15, 14:50, 15:20, 16:0, 17:15, 19:40, 21:10, 22:5
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   10:0, 17:45, 19:0, 20:20
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   10:0
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   22:20
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   10:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   11:0, 11:45, 12:40, 13:10, 14:0, 14:45
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:50, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   12:0
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   13:45
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   11:45
Joker   xem phim Joker   9:0, 9:50, 11:30, 12:20, 14:0, 14:50, 16:30, 17:20, 19:0, 19:20, 19:50, 21:30, 22:20
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   10:30, 12:40, 14:45, 17:0, 18:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   15:15
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   10:35, 15:45
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   9:50
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:40, 11:50, 13:0, 14:0
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:10, 20:0, 21:35, 21:50, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   17:10
Joker   xem phim Joker   9:15, 10:0, 11:45, 12:40, 13:30, 14:15, 15:10, 16:0, 16:45, 17:45, 19:30, 20:50
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   10:50, 13:0, 18:40
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   15:15
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   11:15
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   8:55
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:0, 9:30, 10:20, 11:50, 12:30, 14:0, 14:40
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:15, 20:15, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   13:30
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   11:30
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   12:30, 16:15
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   12:45
Joker   xem phim Joker   9:45, 12:10, 14:30, 16:50, 18:15, 19:45, 22:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:30, 14:15, 19:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   10:45, 14:45, 18:0
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   10:30
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   9:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 20:45, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 22:45
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   15:0
Joker   xem phim Joker   10:50, 12:0, 13:20, 14:30, 15:50, 17:0, 19:30, 22:5
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:50
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:10, 10:40, 11:30, 12:20, 12:50, 13:40, 14:40, 15:45, 16:50, 17:15, 17:50, 18:20, 19:0, 20:0, 20:30, 21:10, 22:10, 22:40
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   15:30
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   9:5
Joker   xem phim Joker   9:40, 11:0, 12:10, 13:30, 14:30, 16:0, 17:0, 18:30, 19:30, 21:10, 22:5, 22:50
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   17:50
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   8:55
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   8:50
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:20, 9:50, 10:20, 10:50, 11:10, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:20, 13:40, 14:10, 14:40
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   16:5
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   11:50
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   17:25
Xin Chào, Yêu, Tạm Biệt   xem phim Xin Chào, Yêu, Tạm Biệt   16:50
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   9:50
Joker   xem phim Joker   10:25, 11:40, 12:45, 14:0, 15:5, 16:20, 17:25, 18:35, 19:45, 21:5, 22:5
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   10:15, 12:10, 13:35, 14:55, 19:10
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:55, 15:30, 18:10
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   14:5
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:50, 10:55, 11:50, 12:55, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 20:55, 21:50, 22:55
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:5, 20:5, 21:20, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sát Thủ Anna   xem phim Sát Thủ Anna   9:50
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   9:20
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   14:20
Joker   xem phim Joker   11:0, 11:40, 13:30, 16:0, 18:30, 20:30, 20:45, 21:30, 23:0, 23:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   12:15, 16:10
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   18:40
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   9:30, 16:30
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   9:10
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:30, 11:10, 12:35, 13:20, 14:10, 14:40
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:5, 21:0, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   12:45
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   17:45
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   11:45
Joker   xem phim Joker   10:0, 12:30, 15:0, 16:30, 17:30, 19:45, 22:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:45, 13:45, 19:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:0, 14:45, 22:0
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   15:45
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   11:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:30, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   16:15
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   12:45
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   12:0
Joker   xem phim Joker   9:15, 11:45, 14:15, 16:45, 18:0, 22:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   10:45, 14:0, 20:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:0, 16:0, 18:0
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   10:0
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   14:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:0, 19:30, 20:30, 21:0, 21:30, 22:10, 22:30, 23:0
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   8:45, 16:20, 18:0
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   13:15, 15:15, 18:30
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   9:45, 13:20, 19:5
Khung Hình Chết Chóc   xem phim Khung Hình Chết Chóc   16:55
Joker   xem phim Joker   9:50, 11:0, 12:15, 13:5, 14:0, 15:0, 17:15, 19:30, 20:45, 21:50
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:15, 11:5, 15:10, 17:5, 20:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:20, 11:30, 21:45
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:25, 10:20, 11:15, 12:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   10:45
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   8:10, 11:20, 14:20
Joker   xem phim Joker   9:15, 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 20:20, 22:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   8:10, 10:15, 12:20, 17:30, 19:40
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   8:50, 12:30, 16:15
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   9:0, 13:10, 18:5
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 14:30, 15:0, 16:0, 16:30, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:40, 22:0, 22:30, 23:0, 23:40, 23:59
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   11:30, 14:50, 18:10
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   13:10, 16:30, 21:50
Khung Hình Chết Chóc   xem phim Khung Hình Chết Chóc   15:50
Joker   xem phim Joker   12:10, 14:35, 17:0, 19:25, 21:50
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 19:50
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:40, 19:50, 21:40
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:0, 11:40, 13:45, 17:35, 19:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   8:0
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   8:20
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   12:20
Joker   xem phim Joker   9:0, 10:0, 11:15, 13:30, 14:20, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 20:15, 21:15, 22:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   8:30, 12:5, 14:5, 16:0, 18:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   10:25, 23:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:0, 20:40, 21:40, 22:10, 22:40, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   8:30, 13:0, 19:30
Joker   xem phim Joker   9:15, 10:30, 11:45, 14:15, 15:0, 16:45, 19:15, 21:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   17:30
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   22:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:30, 9:30, 10:0, 10:45, 11:45, 12:15, 13:0, 14:0, 14:30, 15:15, 16:15, 16:45, 17:30, 18:30, 19:0, 19:45, 20:45, 21:15, 22:0
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   9:15, 15:45
Joker   xem phim Joker   9:0, 11:0, 13:30, 19:15, 21:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   8:30, 10:30, 12:45, 15:0, 17:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   16:30
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   8:45, 18:45
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   17:45
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:30, 10:0, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:15, 16:0, 16:45, 17:30, 18:15, 19:0, 19:45, 20:30, 21:15, 22:0, 22:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   10:40, 16:50, 21:50
Joker   xem phim Joker   11:20, 13:50, 16:20, 17:30, 18:50, 20:0, 21:20
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   12:30, 14:40, 18:40, 20:50
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   22:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:30, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:50, 20:20, 20:50, 21:15, 22:10
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   18:10, 22:20
Joker   xem phim Joker   12:0, 14:30, 17:0, 18:20, 19:40, 20:50, 22:10
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   20:10
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   11:20, 13:30, 15:40, 17:20, 17:50, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   12:40, 14:40, 21:0
Joker   xem phim Joker   9:50, 12:20, 14:50, 17:20, 19:50, 22:20
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   10:50, 11:40, 13:0, 13:50, 15:10, 16:10, 16:40, 17:30, 18:30, 18:50, 20:50
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:15, 12:30, 14:40, 16:50, 18:10, 19:0, 20:20, 21:10, 22:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:40, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   8:30
Joker   xem phim Joker   9:15, 10:15, 11:45, 12:45, 14:15, 15:15, 16:45, 17:45, 19:15, 20:15, 21:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:0, 10:45, 13:0, 15:0, 17:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   21:15
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   8:30, 19:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:30, 22:0
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   10:30
Joker   xem phim Joker   8:30, 13:15, 15:45, 18:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   8:30, 12:30, 14:30
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:30
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   18:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:15, 9:15, 10:30, 11:0, 12:45, 13:45, 15:0, 16:0, 16:45, 17:15, 19:0, 19:30, 20:30, 21:15, 21:45
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   13:5, 14:50
Xin Chào, Yêu, Tạm Biệt   xem phim Xin Chào, Yêu, Tạm Biệt   8:40
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   11:40
Joker   xem phim Joker   10:20, 11:30, 12:45, 13:30, 15:10, 16:35, 19:0, 21:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:45, 15:50, 17:45
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:35
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   10:55
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:0, 10:30, 11:0, 12:30, 13:0, 13:50, 14:30, 15:0, 15:50, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0, 23:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:35, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   13:25, 16:10
Xin Chào, Yêu, Tạm Biệt   xem phim Xin Chào, Yêu, Tạm Biệt   11:10
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   13:10, 15:10
Joker   xem phim Joker   10:5, 12:30, 14:50, 17:10, 18:0, 19:35, 21:10, 22:0, 23:25
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:10, 12:10, 17:5
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:0, 15:15
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   11:0, 17:15, 19:30
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   14:10
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   8:50
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:0, 10:45, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 20:30, 21:0, 21:35, 22:30, 23:5, 23:35
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   9:35, 13:15
Xin Chào, Yêu, Tạm Biệt   xem phim Xin Chào, Yêu, Tạm Biệt   16:50
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   15:0, 16:45
Joker   xem phim Joker   10:20, 11:15, 12:40, 13:35, 15:10, 15:55, 17:30, 18:15, 19:50, 20:35, 22:40
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   10:25, 11:20, 18:40
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:20, 14:25, 17:0
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   12:20, 18:20, 22:50
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   16:20
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:30, 10:10, 11:30, 12:10, 13:30, 14:10, 15:30, 16:10, 17:30, 18:10, 19:0, 19:30, 20:10, 20:35, 21:0, 21:30, 22:10, 22:40, 23:5
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:5, 20:25, 21:20, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   8:50, 10:25, 12:5
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   8:40
Joker   xem phim Joker   9:25, 10:40, 11:20, 12:45, 13:35, 15:50, 17:10, 18:5, 19:5, 19:40, 20:45, 22:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   11:0, 13:45, 15:30
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   15:0, 17:15
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   15:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:45, 9:20, 10:25, 11:40, 12:20, 13:0, 13:35, 14:15, 15:10, 16:10, 16:50, 17:30, 18:5, 18:45, 19:25, 20:0, 20:20, 21:20, 22:0, 22:15, 22:50, 23:15, 23:20
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   22:20
Joker   xem phim Joker   11:0, 13:30, 14:40, 16:0, 17:15, 18:30, 19:40, 21:0, 22:10
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   17:50
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:0, 11:15, 11:40, 12:10, 13:20, 13:50, 14:20, 15:30, 16:5, 16:30, 17:40, 18:10, 18:40, 19:50, 20:20, 20:50, 22:0, 22:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   17:40
Joker   xem phim Joker   9:0, 11:30, 12:5, 14:0, 14:30, 16:30, 16:50, 19:0, 21:20
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:45, 19:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   16:0, 23:20
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   23:50
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   11:50
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   14:5
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:35, 10:0, 10:20, 11:40, 12:30, 13:45, 14:40
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   21:0, 21:30, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   9:0, 11:15
Joker   xem phim Joker   8:30, 11:0, 13:30, 16:0, 18:30, 21:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   22:0
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   17:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:45, 9:45, 11:0, 12:0, 12:45, 13:15, 14:15, 15:0, 15:30, 16:30, 17:45, 18:45, 19:30, 20:0, 21:0, 22:15
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:30, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   12:15, 17:0, 20:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:30, 14:0, 16:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   13:45
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   11:30, 18:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:30, 10:0, 11:45, 14:45, 15:45, 18:15, 19:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   11:30, 14:0, 16:30, 19:10, 21:40
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   11:10, 11:40, 13:20, 13:50, 15:30, 16:0, 16:30, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:20, 19:50, 20:50, 21:30, 22:5
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 22:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   10:30, 12:30, 15:30, 17:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   13:30
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   9:0, 11:15, 14:45, 17:30
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   22:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:15, 9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:15, 20:0, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   10:30, 15:0, 20:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   12:0, 16:15, 18:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   13:0
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   9:45, 14:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:30, 10:15, 11:45, 12:30, 14:0, 14:45, 16:15, 17:0, 17:30, 18:30, 19:15, 20:45, 21:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   17:40, 22:10
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:20, 11:50, 12:30, 14:0, 14:40, 16:10, 16:45, 18:20, 19:0, 20:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:50, 21:10

Thời tiết một số khu vực