Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   13:30, 18:30 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:15, 14:15
Ứng Dụng Tử Thần   xem phim Ứng Dụng Tử Thần   8:30, 22:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:15, 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   11:45, 16:45
Đồi Địa Đàng   xem phim Đồi Địa Đàng   22:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   11:0, 17:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   9:0, 13:0, 15:0, 19:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   9:15 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:30, 15:0, 22:0
Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   xem phim Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   13:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:45, 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 22:15
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 11:15, 12:0, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 20:15, 21:0, 22:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:45, 16:15, 19:15, 21:15
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:0, 14:15, 17:15, 19:15
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   9:15 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   15:30
Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   xem phim Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   11:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:30, 12:0, 14:45, 17:15, 19:45, 22:15
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 10:0, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:0, 16:15, 21:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:45, 13:45, 18:0, 19:15
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   14:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   11:10, 15:10, 18:5 Các loại khác
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:40, 12:50, 15:50, 18:15, 21:45
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   xem phim Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   8:40, 16:45, 18:25
Thiên Sứ Không Phép Màu   xem phim Thiên Sứ Không Phép Màu   14:10
Đồi Địa Đàng   xem phim Đồi Địa Đàng   17:20
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:30, 10:15, 11:35, 12:25, 13:45, 14:35, 15:10, 15:55, 16:55, 19:10, 19:45, 20:35, 21:15, 21:50
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:5, 12:30, 15:15, 19:5, 21:25
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:25, 11:45, 13:30, 17:55, 19:40
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   10:45, 20:0
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:45, 12:0, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   8:45, 18:45 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   13:0, 16:30, 18:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:15, 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   9:0, 13:30, 20:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   8:30, 9:30, 11:15, 12:0, 14:0, 14:30, 15:30, 17:0, 19:30, 20:30, 21:0, 22:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:45, 15:45, 20:45
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   11:30, 18:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   9:15, 11:0, 13:45, 16:0, 19:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   12:30 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   17:15
Ứng Dụng Tử Thần   xem phim Ứng Dụng Tử Thần   9:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:0, 14:30, 20:0
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   13:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:45, 12:15, 14:45, 19:45
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   19:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   17:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   11:30, 16:0, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   15:30 Các loại khác
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   13:15, 19:15
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:0, 16:15
Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   xem phim Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   17:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:15, 11:45, 14:15, 17:0, 19:30, 22:15
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   9:15
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 10:0, 10:45, 11:30, 12:15, 13:0, 13:45, 14:30, 15:15, 16:0, 16:45, 17:30, 18:15, 19:0, 19:45, 20:15, 20:30, 21:15, 22:0, 22:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   12:30, 15:0, 18:0, 20:45
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:15, 12:0, 14:0, 18:30, 21:0
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   18:45 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:45, 16:45
Ứng Dụng Tử Thần   xem phim Ứng Dụng Tử Thần   12:45, 16:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:0, 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   9:15, 14:15, 19:15
Đồi Địa Đàng   xem phim Đồi Địa Đàng   8:45
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:15, 14:15
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:45, 14:45, 21:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   12:15, 17:15, 19:15, 21:15, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   9:0, 17:0 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   16:30
Ứng Dụng Tử Thần   xem phim Ứng Dụng Tử Thần   13:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   8:45
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   8:30, 16:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   8:30, 11:0, 11:30, 13:30, 14:0, 16:0, 18:30, 19:0, 21:0, 21:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:0, 18:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   14:0, 21:30
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   11:0, 15:0, 19:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   14:15 Các loại khác
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   13:0, 18:15
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   12:0, 16:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:0, 12:30, 15:30, 18:0, 19:0, 20:30, 22:15
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   10:15
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:15, 10:30, 11:30, 12:45, 14:0, 15:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:45, 13:30, 16:30, 19:15, 22:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   11:0, 14:45, 17:0, 20:0
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   9:55, 13:10, 14:50 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   17:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:50, 12:20, 14:45, 16:30, 17:25
Thiên Sứ Không Phép Màu   xem phim Thiên Sứ Không Phép Màu   11:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:10, 10:0, 11:25, 12:15, 13:40, 14:30, 15:55, 16:45, 18:10, 19:0, 19:35, 20:5, 20:25, 21:15, 21:50, 22:40
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:5, 10:50, 11:55, 14:35, 17:20, 18:50, 19:20, 21:30, 22:10
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   13:40, 15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   14:0, 18:30 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   14:35, 20:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:0, 22:30
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   14:35, 19:5, 20:55, 22:30
Thiên Sứ Không Phép Màu   xem phim Thiên Sứ Không Phép Màu   10:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:30, 11:40, 12:20, 15:45, 16:50, 18:0, 20:15
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 12:50, 14:45, 15:40, 19:40, 21:20, 22:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   12:50, 16:50, 17:40, 23:10
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:10, 12:25, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   8:50, 13:30, 17:35, 23:20 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:10, 13:45, 15:15, 18:20, 20:25
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   8:55, 11:30, 16:5, 19:35, 20:30
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   8:50
Thiên Sứ Không Phép Màu   xem phim Thiên Sứ Không Phép Màu   11:15, 16:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 10:30, 12:0, 12:40, 13:50, 14:45, 16:0, 16:50, 17:30, 18:15, 19:0, 20:20, 21:10, 22:5, 22:30, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:15, 11:0, 12:50, 15:30, 19:15, 22:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   14:10, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   9:0 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   15:0
Ứng Dụng Tử Thần   xem phim Ứng Dụng Tử Thần   12:30, 16:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:0, 18:30
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   17:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:15, 11:45, 13:30, 14:15, 16:0, 18:45, 21:15
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 20:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   13:0, 21:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   10:30, 14:30, 19:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   9:30, 11:20, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 13:20, 16:0, 18:50, 21:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:30, 10:0, 10:30, 11:10, 12:0, 12:30, 13:0, 13:40, 14:30, 15:0, 15:30, 16:10, 17:0, 17:30, 18:0, 18:40, 19:30, 20:0, 20:30, 21:10, 22:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:0, 14:20, 17:20, 20:20
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:50, 13:15, 15:30, 17:40, 19:50
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   11:30, 18:50
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   15:25, 17:45, 20:35
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:10, 12:35, 15:0, 19:40, 21:25, 22:50
Thiên Sứ Không Phép Màu   xem phim Thiên Sứ Không Phép Màu   12:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:30, 10:15, 11:45, 12:10, 14:0, 14:25, 16:15, 17:0, 18:30, 19:15, 20:0, 20:45, 21:30, 22:5, 22:30, 23:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 10:55, 12:50, 14:15, 15:35, 17:0, 18:20, 19:45, 21:10, 22:15
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   13:45, 15:40, 17:35, 19:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   13:15, 16:40, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   9:55, 11:40, 19:45
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   14:30, 17:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:50, 14:5, 17:10, 20:20, 22:45
Thiên Sứ Không Phép Màu   xem phim Thiên Sứ Không Phép Màu   10:0, 18:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:0, 12:5, 13:15, 15:20, 16:30, 18:20, 19:35, 20:35, 21:45, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:25, 11:40, 13:15, 14:20, 15:30, 16:45, 19:35, 21:30, 22:25
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:10, 12:10, 13:25, 16:5, 18:0, 19:55, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:0
Điều Ước Cuối Của Mẹ   xem phim Điều Ước Cuối Của Mẹ   17:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:0, 15:55, 18:10
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   13:15
Thiên Sứ Không Phép Màu   xem phim Thiên Sứ Không Phép Màu   16:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:30, 10:0, 11:25, 12:5, 13:35, 14:15, 15:30, 16:25, 17:35, 18:35, 19:50, 20:45, 22:10, 22:55, 23:20
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:35, 11:50, 14:45, 18:10, 19:45, 20:35, 22:35
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:10, 14:40, 20:55
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:30, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   12:20, 21:50
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:50, 14:30, 17:20, 19:50, 22:20
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   11:0, 11:30, 12:0, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:40, 11:40, 13:40, 14:40, 16:45, 17:40, 20:40
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   12:10, 14:10, 16:20, 20:30, 22:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:45, 13:15, 17:10, 19:40
Gia Đình Addams   xem phim Gia Đình Addams   12:45, 17:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:45, 12:30, 15:10, 17:50, 20:30, 22:5
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   10:15, 15:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:25, 11:50, 14:20
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 11:0, 13:0, 14:0, 16:0, 17:0, 19:0, 20:0, 21:40
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:40, 14:50, 19:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:50, 16:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:20
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:40, 12:0, 13:10, 14:30, 15:50, 17:0, 18:30, 19:0, 19:30, 21:0, 21:30, 22:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 19:10, 20:10, 22:10
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   11:0, 12:15, 14:20, 18:40
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:40, 15:50, 21:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:50, 11:30, 13:10, 13:40, 14:10, 16:20, 17:0, 18:20, 19:0, 21:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:0, 11:0, 11:50, 12:30, 13:30, 14:20, 15:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 11:40, 13:0, 16:10, 19:10, 22:10
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   13:20, 14:40, 14:50, 16:45, 17:40, 18:50, 19:50, 22:0
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   11:10, 15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:10, 15:10, 20:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:0, 11:0, 12:10, 14:30, 17:20, 19:30, 21:10
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   16:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:30, 12:25, 12:50, 13:40, 14:40
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:20, 12:30, 15:30, 18:30, 20:20, 21:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:10, 14:40, 19:0, 21:0
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:50, 13:20, 17:20
Gia Đình Addams   xem phim Gia Đình Addams   13:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:45, 11:0, 12:30, 13:40, 15:10, 16:20, 17:50, 19:0, 20:30, 21:45
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   15:50
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:50, 11:30, 12:15, 14:0, 14:40
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:40, 12:40, 15:40, 18:40, 20:0, 21:40
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:25, 15:15, 19:10, 21:15
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   16:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:0, 11:30, 13:10, 14:45, 19:30, 22:5, 23:20
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   11:20
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   xem phim Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   9:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:50, 13:45
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:50, 10:30, 12:30, 13:30, 14:0, 15:30, 16:30, 17:0, 18:30, 19:10, 20:0, 20:30, 21:30, 22:10, 23:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   12:45, 15:50, 18:45
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:15, 21:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:30, 19:40, 22:40
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   12:40
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   15:50
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:50, 10:20, 11:10, 12:20, 13:0, 13:35, 14:15
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 16:0, 19:0, 20:30, 22:5
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:30, 14:45, 16:30, 18:15
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:10, 13:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   13:30, 16:10
Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   xem phim Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   8:40, 18:40
Ứng Dụng Tử Thần   xem phim Ứng Dụng Tử Thần   14:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   8:20, 13:40, 18:20, 21:20, 23:10
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   11:10, 16:0
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   xem phim Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   8:10
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   8:45, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 19:0, 20:0, 21:30, 22:30, 23:15, 23:55
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:10, 10:40, 16:20, 17:20, 20:15, 22:45
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   11:0, 13:10, 15:15, 19:15, 21:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   9:20, 12:10, 20:40, 23:59
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:50, 17:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   14:20, 21:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:50, 10:40, 11:20, 12:10, 13:0, 13:40, 14:30, 15:20, 16:0, 16:50, 17:40, 18:20, 19:10, 20:0, 20:40, 21:30, 22:20
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 12:0, 15:0, 18:0, 21:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:20, 19:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:20
Gia Đình Addams   xem phim Gia Đình Addams   13:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:20, 14:0, 16:35, 19:10, 22:35
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   8:50
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   xem phim Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   8:55
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:10, 9:50, 11:30, 12:10, 12:50, 14:0, 14:40
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 10:40, 12:0, 13:40, 15:0, 16:40, 18:0, 19:40, 21:0, 22:5
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:5, 15:30, 20:0, 21:50
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   11:10, 17:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:50, 16:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:10, 10:45, 12:10, 14:25, 17:30, 19:40, 23:0
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   8:30, 15:20
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   xem phim Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   8:10, 17:10
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:0, 18:0, 19:15, 20:20, 21:30, 22:40, 23:45
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:20, 11:35, 14:40, 16:50, 18:50, 20:0, 22:10
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:50, 14:10, 18:30, 20:35, 22:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:40, 13:10, 21:40, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   12:10, 14:30, 17:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:40, 14:40, 19:50, 22:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:10, 10:50, 11:30, 12:30, 13:10, 13:50, 14:50, 15:30, 16:10, 17:10, 17:50, 18:30, 19:30, 20:10, 20:50, 21:20, 21:50, 22:40
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:20, 11:20, 13:20, 16:20, 17:30, 19:20, 20:30, 22:20
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:15, 14:45, 19:10
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:20, 16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:40, 17:10, 22:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:50, 13:30, 16:20, 18:50, 21:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:30, 11:0, 12:50, 13:20
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:20, 13:15, 14:10, 16:10, 19:10, 19:40, 20:30, 22:5
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   12:0, 14:0, 16:0, 20:10, 22:10
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:50, 17:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   19:50, 22:25
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:30, 11:30, 13:0, 14:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   13:10, 14:20, 16:10, 19:10, 22:10
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   11:0, 13:30, 17:40
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   16:20, 21:20
Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   xem phim Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   8:45
Gia Đình Addams   xem phim Gia Đình Addams   11:50
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:50, 12:20, 13:45, 14:50, 17:20, 18:45, 19:50, 22:20
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   9:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:10, 10:40, 11:30, 13:0, 13:50
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:30, 10:15, 10:45, 11:15, 12:25, 13:10, 13:40, 14:10, 15:20, 16:0, 16:30, 17:0, 18:15, 19:0, 19:30, 20:0, 21:10, 21:50, 22:20, 22:50
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   15:20, 19:20, 23:20
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:5, 17:20, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:15, 11:45, 14:10, 19:10
Ứng Dụng Tử Thần   xem phim Ứng Dụng Tử Thần   11:0, 17:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   8:45, 12:30, 14:0, 15:0, 16:45, 19:30, 22:0
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   8:30, 22:30
Đồi Địa Đàng   xem phim Đồi Địa Đàng   8:45
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:15, 10:0, 11:0, 11:30, 12:0, 13:0, 14:30, 15:30, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:30, 22:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:45, 16:0, 21:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:0, 13:45
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   13:30, 15:45, 19:45, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:30, 17:0
Ứng Dụng Tử Thần   xem phim Ứng Dụng Tử Thần   15:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:30, 14:0, 16:30, 19:15
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   13:0, 15:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 11:30, 12:15, 14:0, 16:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:45, 21:30, 22:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:15, 14:45, 17:45
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   12:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   8:30, 13:0, 18:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:50, 12:10, 14:35, 17:0, 19:25, 21:50
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:50, 11:0, 12:20, 14:40, 16:15, 17:0, 18:35, 19:30, 21:50
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:30, 13:15, 16:0, 18:50, 21:40
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   12:20, 14:20, 20:50

Thời tiết một số khu vực