Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   12:45
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:45, 13:15, 17:15, 19:30, 21:45
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   17:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:0, 16:0, 18:45
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:0, 15:30, 18:0, 22:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   12:15, 14:30, 16:45, 19:0, 20:45, 22:15
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   11:45
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:15, 16:15
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 10:30, 11:15, 13:0, 14:0, 15:15, 16:30, 18:15, 19:15, 20:15, 21:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:0, 13:30, 15:45, 18:0, 19:45, 21:15
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   10:0, 14:45, 20:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:30
Quý Cô Thừa Kế   xem phim Quý Cô Thừa Kế   17:50
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   13:20, 18:10, 20:45, 23:15
Mara: Kẻ Không Ngủ   xem phim Mara: Kẻ Không Ngủ   17:35, 22:10
Bước Chân Đầu Tiên   xem phim Bước Chân Đầu Tiên   15:0
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   xem phim Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   11:15
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   13:35
Người Tình Quỷ Ám   xem phim Người Tình Quỷ Ám   9:40
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   12:40
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:0, 14:0
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   12:5, 16:10, 23:59
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 11:50, 14:15, 16:40, 19:5, 21:30, 22:30, 23:50
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   15:55, 23:40
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   8:50, 19:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:50, 11:25, 15:35, 18:25, 20:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:35, 13:55, 16:20, 18:45, 21:10, 23:30
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   10:45, 20:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   13:30, 18:20
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:20, 11:50, 14:20, 16:50, 19:20
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   12:30, 18:40
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   10:30, 16:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:0, 12:20, 17:20, 19:40
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   12:50, 15:20, 17:50, 20:20
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:10, 14:45
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:10, 15:50, 20:40
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:10, 14:40, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   16:50, 20:10
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   15:50, 18:0
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:50
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 10:50, 14:30
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   12:0
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:50, 12:30, 15:10, 19:30, 20:15
The Grinch   xem phim The Grinch   10:20, 11:0, 12:20, 13:0, 14:20, 15:0, 16:20, 17:0, 18:20, 19:0, 20:20
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:30, 13:10, 17:50, 20:30
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   13:50, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quý Cô Thừa Kế   xem phim Quý Cô Thừa Kế   10:0, 17:25
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   11:45, 16:45, 19:40, 22:20
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   16:10
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:40, 13:50, 18:10
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:50, 20:50, 22:50
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:20, 11:55, 14:25, 16:50, 17:50, 19:20, 21:45
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   12:15, 14:50, 18:15, 22:15
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   13:40
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:0, 12:0, 12:30, 13:0, 14:0, 14:30, 15:0, 16:0, 16:30, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:5
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:20, 12:50, 14:20, 15:20, 20:10, 22:40
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:35, 11:40, 16:20, 20:20, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quý Cô Thừa Kế   xem phim Quý Cô Thừa Kế   9:45
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   11:30, 14:30, 16:45, 21:30
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   17:15
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:15, 12:15, 15:20, 19:15
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:10
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:45, 13:15, 14:15, 15:45, 18:15, 19:30, 20:45, 22:10
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:0, 12:40, 17:30, 20:15
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   8:45, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:10, 18:50, 21:30
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   8:40, 13:10, 17:50
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   10:0, 16:50
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   8:40, 9:30, 10:20, 11:10, 12:0, 12:50, 13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 17:0, 17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:0
The Grinch   xem phim The Grinch   11:15, 13:20, 14:50, 15:25, 17:50, 19:30, 21:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:50, 15:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   20:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   15:0, 18:0
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:15, 17:0, 21:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   11:0, 20:15, 22:15
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   13:15, 18:45
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   12:30, 15:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:45, 11:45, 13:45, 14:30, 15:45, 17:30, 18:30, 19:30, 21:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:0, 14:15, 16:45, 19:15, 21:30
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   12:15, 16:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:15, 12:15, 15:0, 19:15
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   11:0, 14:0, 18:10
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   14:45, 17:30, 22:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 11:50, 16:30, 20:0, 22:30
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:15, 12:45, 14:30, 16:15, 18:0, 19:45, 21:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:0, 11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 20:15, 22:15
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   13:0, 16:0, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:0, 15:45, 17:20, 21:35
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   11:15
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   13:10, 17:35
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 11:10, 13:30, 15:5, 20:0, 22:35
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   12:30
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   15:5
The Grinch   xem phim The Grinch   9:25, 10:5, 11:50, 13:40, 15:30, 17:15, 18:15, 19:0, 19:50, 20:50, 22:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:5, 11:20, 13:40, 15:55, 18:10, 19:25, 20:20, 21:35, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:45, 16:50
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:15, 14:40, 18:40
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   8:50, 11:0, 12:55, 15:5, 15:55, 17:45, 19:10, 21:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:25, 11:35, 14:0, 16:30, 19:30, 21:35
The Grinch   xem phim The Grinch   9:20, 10:30, 11:10, 12:15, 16:10, 18:0, 19:45
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:35, 11:40, 13:45, 15:30, 17:35, 19:40, 20:55, 21:45
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:30, 11:5, 13:0, 13:50, 14:45, 16:25, 18:10, 19:50, 20:30, 21:30, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:10, 18:50
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   11:0, 13:10, 17:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   15:30, 22:10
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   8:40, 9:30, 10:20, 11:10, 12:0, 12:50, 13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 17:0, 17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:0
The Grinch   xem phim The Grinch   12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   8:40, 11:50, 14:10, 16:30, 19:50, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:0, 12:30, 15:0, 17:15, 19:30, 22:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   11:0, 15:30, 19:15
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:0, 14:45, 18:15, 22:15
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 12:0, 14:15, 16:45, 19:0, 21:0
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   13:15, 21:15
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:15
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 10:45, 11:30, 12:45, 13:30, 14:30, 15:15, 16:15, 17:0, 18:0, 18:45, 19:45, 20:30, 21:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:15, 13:45, 16:0, 18:30, 20:45
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:15, 13:0, 16:30, 17:30, 20:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:20, 11:50, 15:10, 21:50
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   12:45
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   10:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:10, 15:0, 19:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   16:45
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   12:20, 14:40, 17:10, 17:50, 19:0, 20:10, 22:15
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:50, 12:30, 14:20, 16:50, 19:20, 21:20
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:40, 12:20, 21:40
The Grinch   xem phim The Grinch   8:45, 9:45, 10:45, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 18:45, 19:15, 20:15, 20:45, 21:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:40, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0, 22:20
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   8:50, 17:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   11:10, 15:50, 18:40
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   11:40, 17:40, 21:0, 22:40
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:10, 14:50
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:50, 13:10, 14:10, 15:30, 16:20, 19:0, 20:15, 22:5
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:10, 13:45, 21:15
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   12:10, 16:50
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:20, 10:45, 11:45, 12:50, 15:15, 16:30, 17:50, 19:50, 21:20, 22:15
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:45, 13:50, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:30, 17:10, 21:40
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   11:40, 14:40, 22:40
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:30, 16:30, 18:40
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:20, 15:10
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:0, 17:5, 20:50, 22:5
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:40, 14:50, 19:30, 22:10
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:50, 13:20, 18:0
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 10:10, 11:0, 12:10, 13:0, 14:10, 15:0, 16:10, 17:0, 18:10, 19:10, 19:40, 20:10, 21:10
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:25, 14:0, 17:30, 20:0, 22:25
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:20, 16:0, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   14:10, 17:10, 19:20, 22:20
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   8:30, 12:40, 19:10
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:10, 16:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   11:20, 11:40, 13:50, 14:45, 19:50, 22:0
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:15, 12:0, 12:30, 17:40, 21:10, 22:50
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:30, 12:15, 15:0, 17:45, 20:30
The Grinch   xem phim The Grinch   8:40, 9:20, 10:10, 10:50, 11:30, 12:20, 13:40, 14:30, 15:15, 15:50, 16:40, 18:0, 18:50, 19:40, 20:10, 21:0, 21:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:0, 12:50, 15:10, 17:15, 20:20
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   10:40, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   11:15, 14:50, 20:40
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:10, 13:50, 18:10
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   8:50, 17:50
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:0, 12:30, 14:20, 17:25, 19:10, 19:45, 22:10
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   16:0, 22:15
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:50, 12:45
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 9:40, 11:0, 11:40, 12:15, 13:0, 13:40, 14:15, 15:0, 15:40, 16:15, 17:0, 17:40, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 21:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:20, 11:50, 15:25, 16:45, 19:50, 21:30, 22:20
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   10:50, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:10, 13:0, 18:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:40, 12:45
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   23:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   15:40, 20:30
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:30, 22:50
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   12:50, 14:50, 16:10, 19:40, 22:15
The Grinch   xem phim The Grinch   9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:45, 19:30, 21:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:0, 11:0, 12:20, 13:30, 14:40, 15:30, 17:0, 17:50, 18:45, 19:20, 20:10, 21:10, 21:45, 22:30
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:10, 11:50, 14:30, 17:10, 20:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   8:45, 15:5, 19:20
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   10:55, 13:0, 17:15, 21:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   8:50, 9:40, 10:30, 11:20, 12:10, 13:0, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20, 17:10, 18:0, 18:50, 19:40, 20:30, 21:25
The Grinch   xem phim The Grinch   11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:40, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:10, 13:25, 14:45, 19:10, 20:35
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:50, 12:45, 17:15
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:0, 12:40, 16:50, 18:45
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:25, 14:35, 16:5, 19:20, 21:35
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:35
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   16:50
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 10:15, 11:25, 12:5, 13:55, 15:45, 17:35, 18:30, 19:30, 20:20, 21:20, 22:10
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:20, 11:30, 13:40, 14:35, 15:50, 18:5, 20:15, 21:35, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:0, 13:10, 18:50, 21:30
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:0, 17:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:55, 14:0, 16:30, 18:0, 20:20, 22:40
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   13:50
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   14:40
The Grinch   xem phim The Grinch   9:10, 11:10, 12:5, 13:10, 15:10, 17:10, 18:15, 19:10, 20:10, 21:10, 22:5
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:30, 11:30, 15:40, 19:40, 22:10
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:30, 16:20, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:50, 11:30, 12:30, 15:10, 16:50, 17:50, 20:30, 22:20
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   11:40, 16:50
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:20, 12:40, 19:20
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:20, 12:50, 14:20, 15:20, 16:40, 17:45, 19:10, 20:10, 21:40, 22:40
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:0, 14:0, 19:40
The Grinch   xem phim The Grinch   10:10, 11:0, 12:20, 14:50, 17:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:10, 23:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:10, 15:0, 17:30, 21:30
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   14:10, 17:0, 20:50, 22:30
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:40, 16:30, 19:0
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:0, 12:35, 15:25
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:35, 11:50, 16:40, 19:50, 20:35, 21:40, 22:50
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   12:55, 17:20, 22:5
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   14:30, 17:45
The Grinch   xem phim The Grinch   10:0, 11:45, 13:35, 15:25, 17:15, 18:25, 19:5, 19:50, 20:25
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:45, 11:55, 14:5, 16:15, 17:40, 18:25, 19:30, 20:20, 21:0, 21:40, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   14:40, 19:45, 22:10
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:15, 12:50, 17:5, 19:0
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   20:55, 23:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:35, 12:40, 14:55, 17:10, 19:25, 21:40, 22:45
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   12:10, 17:15
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:10, 14:45, 21:50
The Grinch   xem phim The Grinch   10:0, 10:50, 11:50, 12:40, 13:40, 14:30, 15:30, 16:20, 17:20, 18:10, 19:10, 20:0, 21:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:0, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:50, 12:10, 13:40, 20:30, 22:15
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   18:35
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:0, 11:0, 14:35, 21:15, 23:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:5, 11:30, 14:30, 16:25, 18:30, 20:35, 22:45
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:5, 11:15, 17:5, 22:45
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   16:0
The Grinch   xem phim The Grinch   9:15, 10:45, 12:45, 13:40, 15:25, 16:40, 18:50, 19:30, 20:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:0, 11:5, 12:30, 13:10, 14:35, 15:15, 16:45, 17:20, 18:25, 19:25, 20:40, 21:30, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   11:0, 13:30, 18:20
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   14:40, 16:40, 18:50
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   13:0, 16:50, 21:25
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:0, 16:0, 20:50
The Grinch   xem phim The Grinch   10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 15:35, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:10, 15:0, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:20, 10:45, 17:20, 20:55, 23:30
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   13:10, 17:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:50, 14:40, 18:40
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:0, 12:50, 16:50, 20:40, 22:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 20:20, 22:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:10, 11:50, 13:40, 15:30, 19:50, 21:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:40, 11:0, 12:0, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 18:0, 19:0, 20:20, 21:20, 22:40, 23:40
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:0, 15:15, 19:10, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   11:50, 17:30, 20:10
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   13:20, 18:10, 21:10
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   12:15, 19:10
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:20, 10:20, 12:40, 14:10, 15:0, 16:30, 17:20, 19:40, 21:20, 22:10
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:40, 15:30, 20:20
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   14:40
The Grinch   xem phim The Grinch   8:50, 10:50, 12:50, 14:50, 17:0, 19:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:40, 12:10, 14:30, 18:40, 21:0, 22:0
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:50, 16:50, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:50, 12:50, 15:0, 18:0, 21:30
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:30, 13:50, 15:20, 17:45
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   17:25
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:0, 15:40, 19:50, 22:25
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:20, 12:30, 20:50, 22:50
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   13:0, 18:15, 21:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   15:55, 20:30, 22:10
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:10, 19:20, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:40, 12:10, 14:40, 17:10, 19:40
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   13:20, 17:20
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   10:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   12:0, 15:20, 17:40, 21:30
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:20, 14:20, 19:10
The Grinch   xem phim The Grinch   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 19:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:0, 13:0, 20:0, 22:20
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   15:30, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:50, 15:10, 20:20, 23:0
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   9:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:30, 11:20, 14:0, 19:0
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:10, 11:40, 12:40, 14:50, 16:15, 17:50, 18:40, 20:0, 21:0, 23:10
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   13:40, 16:20, 21:10
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   11:50, 14:30, 17:20, 19:40, 22:40
The Grinch   xem phim The Grinch   9:20, 10:10, 11:30, 12:10, 13:30, 15:30, 16:10, 17:30, 18:10, 19:30, 20:10, 21:30, 22:20, 23:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:0, 12:30, 13:20, 15:50, 17:10, 18:20, 20:40, 22:30
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:20, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:0, 11:40, 18:30
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:10, 13:50, 21:10
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   14:20, 16:25
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   8:50, 9:40, 10:30, 11:20, 12:10, 13:0, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20, 17:10, 18:0, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20, 22:10
The Grinch   xem phim The Grinch   11:35, 12:40, 13:35, 14:50, 15:40, 17:0, 17:45, 19:0, 19:50, 21:0, 21:55
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:20, 16:0, 18:30, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   14:0
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:50
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 19:0, 20:0, 21:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:20, 16:10, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   13:50
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   8:30, 9:40, 11:0, 12:10, 13:30, 14:40, 16:0, 17:10, 18:30, 19:40, 21:0
The Grinch   xem phim The Grinch   13:0, 15:10, 17:20, 18:30, 19:30, 21:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:10, 16:0, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   13:20
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   11:30, 13:30, 14:0, 16:30, 17:30, 18:0, 19:0, 20:0
The Grinch   xem phim The Grinch   10:50, 15:30, 16:0, 20:30

Thời tiết một số khu vực