Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2019 Nữ Hoàng Băng Giá 2   08:40, 10:30, 12:20, 14:10, 16:00, 18:10, 20:00
Ký Ức Kinh Hoàng   10:20, 15:10, 20:10
22/11/2019 Nữ Hoàng Băng Giá 2   08:40, 10:30, 12:20, 14:10, 16:00, 18:10, 20:00
Ký Ức Kinh Hoàng   10:20, 15:10, 20:10
21/11/2019 Pháp Sư Mù   08:20, 13:10, 18:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:10, 13:20, 15:30, 18:10, 20:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:20, 22:00
Nữ Hoàng Băng Giá 2   20:10
20/11/2019 Pháp Sư Mù   08:20, 13:10, 18:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:10, 13:20, 15:30, 18:10, 20:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:20, 22:00
Nữ Hoàng Băng Giá 2   20:10
19/11/2019 Pháp Sư Mù   08:20, 13:10, 18:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:10, 13:20, 15:30, 18:10, 20:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:20, 20:10
18/11/2019 Pháp Sư Mù   08:20, 13:10, 18:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:10, 13:20, 15:30, 18:10, 20:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:20, 20:10
17/11/2019 Pháp Sư Mù   08:20, 13:10, 18:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:10, 13:20, 15:30, 18:10, 20:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:20, 20:10
16/11/2019 Pháp Sư Mù   08:20, 13:10, 18:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:10, 13:20, 15:30, 18:10, 20:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 15:20, 20:10

Thời tiết một số khu vực