Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:00, 11:10, 16:40, 18:30
Joker   09:00, 13:00, 20:30
Tiên Hắc Ám 2   09:40, 12:00, 14:20, 15:40, 18:00, 20:20
18/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:00, 11:10, 16:40, 18:30
Joker   09:00, 13:00, 20:30
Tiên Hắc Ám 2   09:40, 12:00, 14:20, 15:40, 18:00, 20:20
17/10/2019 Joker   08:00, 09:50, 12:00, 14:10, 16:10, 18:20, 20:00, 22:10
Thất Sơn Tâm Linh   08:50, 10:40, 12:30, 14:20, 16:20, 18:10
Tiên Hắc Ám 2   20:10
16/10/2019 Joker   08:00, 09:50, 12:00, 14:10, 16:10, 18:10, 20:20
Thất Sơn Tâm Linh   08:50, 10:40, 12:30, 14:20, 16:20, 18:20, 20:10
15/10/2019 Joker   08:00, 09:50, 12:00, 14:10, 16:10, 18:10, 20:20
Thất Sơn Tâm Linh   08:50, 10:40, 12:30, 14:20, 16:20, 18:20, 20:10
14/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:50, 12:30, 14:20, 16:20, 20:10
Joker   09:50, 12:00, 14:10, 18:10, 20:20
13/10/2019 Người Tuyết Bé Nhỏ   08:00, 10:40, 16:10, 18:20, 22:00
Thất Sơn Tâm Linh   08:50, 12:30, 14:20, 16:20, 20:10
Joker   09:50, 12:00, 14:10, 18:10, 20:20
12/10/2019 Người Tuyết Bé Nhỏ   08:00, 10:40, 16:10, 18:20, 22:00
Thất Sơn Tâm Linh   08:50, 12:30, 14:20, 16:20, 20:10
Joker   09:50, 12:00, 14:10, 18:10, 20:20

Thời tiết một số khu vực