Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2019 Sát Nhân Trên Không   09:00, 12:05, 16:55, 20:00
Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:15, 10:00, 10:30, 11:00, 11:45, 12:15, 12:45, 13:30, 14:00, 14:30, 15:15, 15:45, 16:15, 17:00, 17:30, 18:00, 18:45, 19:15, 19:45, 20:30, 21:00, 21:30, 22:15, 22:45, 23:15
Ngốc Ơi Tuổi 17   09:40, 13:00, 16:20, 18:00, 21:20
Người Cá Báo Thù   10:20, 15:10, 21:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:20, 14:40, 19:40
Tội Ác Hoàn Hảo   13:35, 18:25
22/11/2019 Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:15, 10:00, 10:30, 11:00, 11:45, 12:15, 12:45, 13:30, 14:00, 14:30, 15:15, 15:45, 16:15, 17:00, 17:30, 18:00, 18:45, 19:15, 19:45, 20:30, 21:00, 21:30, 22:15, 22:45, 23:15
Ngốc Ơi Tuổi 17   09:40, 13:00, 16:20, 18:00, 21:20
Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Người Cá Báo Thù   10:20, 15:10, 21:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:20, 14:40, 19:40
Sát Nhân Trên Không   12:05, 16:55, 20:00
Tội Ác Hoàn Hảo   13:35, 18:25
21/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 22:40
Ký Ức Kinh Hoàng   10:00, 14:45, 21:35
Hoa Hậu Giang Hồ   10:00, 13:25, 16:50, 20:15
Ngốc Ơi Tuổi 17   10:20, 12:00, 13:40, 17:20
Những Thiên Thần Của Charlie   10:40, 12:45, 14:50, 16:55, 19:30, 21:00
Bỏ Rơi   11:40, 21:05
Tiên Hắc Ám 2   12:40, 15:20, 17:25, 19:00
Đùa Với Lửa   15:05, 18:30
Pháp Sư Mù   17:30, 21:55
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:00, 20:30, 20:45, 22:15, 22:30
Thú Cưng Siêu Quậy   19:35
20/11/2019 Ký Ức Kinh Hoàng   09:05, 15:00, 21:50
Ngốc Ơi Tuổi 17   09:15, 10:20, 12:00, 13:40, 17:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:40, 11:50, 14:00, 18:20, 22:40
Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 10:55, 12:05, 14:10, 16:10, 17:40, 19:45, 21:00
Hoa Hậu Giang Hồ   11:45, 13:25, 16:50, 20:15
Tiên Hắc Ám 2   13:00, 15:20, 19:00
Đùa Với Lửa   15:05, 18:30
Nữ Hoàng Băng Giá 2   16:15, 18:00, 19:45, 20:30, 21:30, 22:15, 23:15
Pháp Sư Mù   17:30, 21:55
Thú Cưng Siêu Quậy   19:35
Bỏ Rơi   21:05
19/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 16:15, 17:25, 18:20, 19:30, 20:25, 21:15, 22:30, 23:05
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Hoa Hậu Giang Hồ   10:00, 13:25, 16:50, 20:15
Ký Ức Kinh Hoàng   10:00, 14:45, 21:35
Bỏ Rơi   11:40, 21:35, 23:20
Tiên Hắc Ám 2   12:40, 15:15, 17:15, 19:15
Đùa Với Lửa   15:05, 18:30
Pháp Sư Mù   18:00, 21:55
Thú Cưng Siêu Quậy   20:05
18/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 16:15, 17:25, 18:20, 19:30, 20:25, 21:15, 22:30, 23:05
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Ký Ức Kinh Hoàng   10:00, 14:45, 21:35
Hoa Hậu Giang Hồ   10:00, 13:25, 16:50, 20:15
Bỏ Rơi   11:40, 21:35, 23:20
Tiên Hắc Ám 2   12:40, 15:15, 17:15, 19:15
Đùa Với Lửa   15:05, 18:30
Pháp Sư Mù   18:00, 21:55
Thú Cưng Siêu Quậy   20:05
17/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 21:15, 22:30, 23:05
Tiên Hắc Ám 2   09:15, 12:40, 15:15, 17:15, 19:15, 20:35
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Ký Ức Kinh Hoàng   10:00, 14:45, 21:55
Thú Cưng Siêu Quậy   10:10, 14:55, 17:25, 19:00, 20:05
Bỏ Rơi   11:15, 16:25, 21:35, 23:20
Hoa Hậu Giang Hồ   11:45, 13:25, 16:50, 20:15
Pháp Sư Mù   12:50, 18:00
Đùa Với Lửa   15:05, 18:30
16/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 21:15, 22:30, 23:05
Tiên Hắc Ám 2   09:15, 12:40, 15:15, 17:15, 19:15, 20:35
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Ký Ức Kinh Hoàng   10:00, 14:45, 21:55
Thú Cưng Siêu Quậy   10:10, 14:55, 17:25, 19:00, 20:05
Bỏ Rơi   11:15, 16:25, 21:35, 23:05
Hoa Hậu Giang Hồ   11:45, 13:25, 16:50, 20:15
Pháp Sư Mù   12:50, 18:00
Đùa Với Lửa   15:05, 18:30

Thời tiết một số khu vực