Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25, 21:30, 22:30
Thú Cưng Siêu Quậy   09:25, 15:10, 20:00
Nghĩa Địa Ma   09:35, 15:20, 19:00
Joker   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:10, 14:20, 16:10, 21:20, 23:10
Lời Nguyền Trên Biển   11:00, 13:40, 18:00, 23:30
Đàn Ông Song Tử   11:15, 17:00, 20:40
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   12:30, 19:30
Biệt Đội Bất Hảo   13:15, 22:40
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   16:45, 21:35
22/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25, 21:30, 22:30
Thú Cưng Siêu Quậy   09:25, 15:10, 20:00
Nghĩa Địa Ma   09:35, 15:20, 19:00
Joker   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:10, 14:20, 16:10, 21:20, 23:10
Lời Nguyền Trên Biển   11:00, 13:40, 18:00, 23:30
Đàn Ông Song Tử   11:15, 17:00, 20:40
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   12:30, 19:30
Biệt Đội Bất Hảo   13:15, 22:40
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   16:45, 21:35
21/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25, 21:30, 22:30
Thú Cưng Siêu Quậy   09:25, 15:10, 20:00
Nghĩa Địa Ma   09:35, 15:20, 19:00
Joker   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:10, 14:20, 16:10, 21:20, 23:10
Lời Nguyền Trên Biển   11:00, 13:40, 18:00, 23:30
Đàn Ông Song Tử   11:15, 17:00, 20:40
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   12:30, 19:30
Biệt Đội Bất Hảo   13:15, 22:40
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   16:45, 21:35
20/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   09:00, 10:30, 13:35, 15:10, 17:25, 20:00
Tiên Hắc Ám 2   09:05, 10:00, 11:10, 12:05, 13:15, 14:10, 15:20, 16:15, 18:20, 19:00, 20:25, 21:05, 22:30, 23:05
Thất Sơn Tâm Linh   09:20, 14:30, 16:20, 21:30
Nghĩa Địa Ma   09:35, 15:20, 19:00
Joker   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Lời Nguyền Trên Biển   11:10, 18:10, 23:20
Đàn Ông Song Tử   11:15, 17:00, 20:40
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   12:00, 18:25, 23:15
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   12:40, 19:40
Biệt Đội Bất Hảo   13:15, 22:40
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   16:45, 21:35
19/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 09:05, 10:00, 11:10, 12:05, 13:15, 14:10, 15:20, 16:15, 18:20, 19:00, 20:25, 21:05, 22:30, 23:05
Thú Cưng Siêu Quậy   09:00, 10:30, 13:35, 15:10, 17:25, 20:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:20, 14:30, 16:20, 21:30
Joker   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Lời Nguyền Trên Biển   11:10, 18:10, 23:20
Đàn Ông Song Tử   11:15, 17:00, 20:40
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   12:00, 18:25, 23:15
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   12:40, 19:40
Biệt Đội Bất Hảo   13:15, 22:40
Nghĩa Địa Ma   15:20, 19:00
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   16:45, 21:35
18/10/2019 Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   09:00
Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 18:20, 20:00, 20:25, 21:00, 22:30, 23:05
Thất Sơn Tâm Linh   09:20, 14:30, 16:20, 21:30
Joker   09:35, 11:40, 13:45, 15:50, 17:55, 22:05
Thú Cưng Siêu Quậy   09:40, 15:10, 20:00
Lời Nguyền Trên Biển   11:10, 13:40, 18:10, 23:20
Đàn Ông Song Tử   11:15, 17:00, 20:40
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   12:05, 18:25, 23:15
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   12:40, 19:40
Biệt Đội Bất Hảo   13:15, 22:40
Nghĩa Địa Ma   15:20, 17:20, 19:00
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   16:45, 21:35
17/10/2019 Joker   09:10, 10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 19:00, 23:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:25, 11:20, 13:15, 15:10, 17:05, 21:05, 23:10
Đàn Ông Song Tử   09:30, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 20:50, 22:50
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   09:30, 13:40, 15:15, 16:50, 17:40, 21:55, 23:25
Thú Cưng Siêu Quậy   10:55, 14:25, 16:00, 19:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:05, 18:25
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   11:30, 17:20
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   12:30, 20:00
Biệt Đội Bất Hảo   13:20, 21:10
Ngọt Ngào Điên Dại   15:20, 19:10
Tiên Hắc Ám 2   18:20, 19:15, 20:25, 21:20, 22:30
16/10/2019 Joker   09:10, 10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30, 23:00
Thú Cưng Siêu Quậy   09:20, 10:55, 14:25, 16:00, 19:15, 20:50
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   09:30, 13:40, 15:15, 16:50, 17:40, 19:15, 21:55, 23:25
Thất Sơn Tâm Linh   09:35, 11:30, 13:25, 15:20, 17:15, 19:10, 21:05, 23:10
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:05, 18:25
Đàn Ông Song Tử   11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 20:50, 22:50
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   11:30, 17:20
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   12:30, 20:00
Biệt Đội Bất Hảo   13:20, 21:10
Ngọt Ngào Điên Dại   15:20, 19:10

Thời tiết một số khu vực