Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
17/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:30, 10:15, 11:45, 13:00, 14:00, 16:15, 18:30, 20:30, 21:30
Đàn Ông Song Tử   09:15, 14:15, 15:30
Biệt Đội Bất Hảo   11:15
Joker   11:45, 15:45
Lời Từ Biệt   13:30, 16:45
16/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:30, 10:00, 11:45, 12:15, 14:00, 14:30, 15:45, 16:15, 16:45, 18:00, 18:30, 19:00, 20:15, 20:45, 21:15
Đàn Ông Song Tử   09:15, 14:15, 21:15
Biệt Đội Bất Hảo   11:15
Joker   11:45, 18:45
Lời Từ Biệt   13:30, 16:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   19:00
15/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:30, 10:00, 11:45, 12:15, 14:00, 14:30, 15:45, 16:15, 16:45, 18:00, 18:30, 19:00, 20:15, 20:45, 21:15
Đàn Ông Song Tử   09:15, 14:15, 21:15
Biệt Đội Bất Hảo   11:15
Joker   11:45, 18:45
Lời Từ Biệt   13:30, 16:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   19:00
14/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:30, 10:00, 11:45, 12:15, 14:00, 14:30, 15:45, 16:15, 16:45, 18:00, 18:30, 19:00, 20:15, 20:45, 21:15
Đàn Ông Song Tử   09:15, 14:15, 21:15
Biệt Đội Bất Hảo   11:15
Joker   11:45, 18:45
Lời Từ Biệt   13:30, 16:45
13/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:30, 10:00, 11:45, 12:15, 14:00, 14:30, 15:45, 16:15, 16:45, 18:00, 18:30, 19:00, 20:15, 20:45, 21:15
Đàn Ông Song Tử   09:15, 14:15, 21:15
Biệt Đội Bất Hảo   11:15
Joker   11:45
Lời Từ Biệt   13:30, 16:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   19:00
12/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:30, 10:00, 11:45, 12:15, 14:00, 14:30, 15:45, 16:15, 16:45, 18:00, 18:30, 19:00, 20:15, 20:45, 21:15
Đàn Ông Song Tử   09:15, 14:15, 21:15
Biệt Đội Bất Hảo   11:15
Joker   11:45
Lời Từ Biệt   13:30, 16:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   19:00
11/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:30, 10:00, 11:45, 12:15, 14:00, 14:30, 15:45, 16:15, 16:45, 18:00, 18:30, 19:00, 20:15, 20:45, 21:15
Đàn Ông Song Tử   09:15, 14:15, 21:15
Biệt Đội Bất Hảo   11:15
Joker   11:45
Lời Từ Biệt   13:30, 16:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   19:00
10/10/2019 Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   09:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 11:00, 11:45, 13:15, 13:45, 14:30, 15:30, 16:00, 16:45, 17:45, 18:30, 19:00, 20:15, 21:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:15, 16:00, 18:15
Joker   09:15, 13:30, 20:00
Ngọt Ngào Điên Dại   11:30
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:30
Đàn Ông Song Tử   20:45

Thời tiết một số khu vực