Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:15, 13:45, 18:30
Tiên Hắc Ám 2   09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:45, 16:45, 17:15, 18:15, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:15, 22:00
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 12:15, 16:30, 20:15, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   10:30, 16:15, 18:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   10:45, 15:30, 18:00
Joker   11:30, 13:00, 16:00, 17:30, 19:45, 20:45, 22:00
Biệt Đội Bất Hảo   12:00
Lời Từ Biệt   14:15
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   22:30
18/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:15, 13:45, 18:30
Tiên Hắc Ám 2   09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:45, 16:45, 17:15, 18:15, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:15, 22:00
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 12:15, 16:30, 20:15, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   10:30, 16:15, 18:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   10:45, 15:30, 18:00
Joker   11:30, 13:00, 16:00, 17:30, 19:45, 20:45, 22:00
Biệt Đội Bất Hảo   12:00
Lời Từ Biệt   14:15
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   14:30, 22:30
17/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 14:45, 15:30, 16:15, 17:30, 18:15, 20:15, 22:15
Joker   09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:45, 18:30, 20:45
Thú Cưng Siêu Quậy   10:00, 13:00, 16:00, 18:00, 19:45
Đàn Ông Song Tử   10:30, 12:45, 15:00, 17:15, 21:30
Biệt Đội Bất Hảo   10:45, 13:45
Lời Từ Biệt   11:45, 17:00, 22:30
Chạy Sô Ăn Cưới   16:45
Tiên Hắc Ám 2   18:15, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:15, 22:00
16/10/2019 Joker   09:15, 11:30, 12:45, 13:45, 16:00, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 22:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Đàn Ông Song Tử   10:00, 12:15, 14:30, 15:45, 16:45, 19:00, 20:00, 21:15, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   10:15, 14:00, 18:30, 20:15
Lời Từ Biệt   10:45, 15:15, 18:00
Biệt Đội Bất Hảo   11:00, 13:15, 16:00, 22:00
Chạy Sô Ăn Cưới   12:00
15/10/2019 Joker   09:15, 11:30, 12:45, 13:45, 16:00, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 22:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Đàn Ông Song Tử   10:00, 12:15, 14:30, 15:45, 16:45, 19:00, 20:00, 21:15, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   10:15, 14:00, 18:30, 20:15
Lời Từ Biệt   10:45, 15:15, 18:00
Biệt Đội Bất Hảo   11:00, 13:15, 16:00, 22:00
Chạy Sô Ăn Cưới   12:00
14/10/2019 Joker   09:15, 11:30, 13:45, 16:00, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 22:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Đàn Ông Song Tử   10:00, 12:15, 14:30, 15:45, 16:45, 19:00, 20:00, 21:15, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   10:15, 12:00, 14:00, 18:30, 20:15
Biệt Đội Bất Hảo   10:45, 13:15, 16:00, 22:00
Lời Từ Biệt   11:15, 15:15, 18:00
Chạy Sô Ăn Cưới   13:00
13/10/2019 Joker   09:15, 11:30, 13:45, 16:00, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 22:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Đàn Ông Song Tử   10:00, 12:15, 14:30, 15:45, 16:45, 19:00, 20:00, 21:15, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   10:00, 14:00, 18:30
Biệt Đội Bất Hảo   10:45, 13:15
Lời Từ Biệt   11:15, 15:15, 18:00, 22:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   11:45, 16:15, 20:15
Chạy Sô Ăn Cưới   13:00
12/10/2019 Joker   09:15, 11:30, 13:45, 16:00, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 22:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Thú Cưng Siêu Quậy   10:00, 14:00, 18:30
Đàn Ông Song Tử   10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 20:00, 22:15
Biệt Đội Bất Hảo   10:45, 13:15, 15:45, 21:15
Lời Từ Biệt   11:15, 15:15, 18:00, 22:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   11:45, 16:15, 20:15
Chạy Sô Ăn Cưới   13:00

Thời tiết một số khu vực