Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Thất Sơn Tâm Linh   09:55, 12:00, 13:50, 15:50, 18:40, 20:40
Joker   10:00, 14:20, 20:30
Đàn Ông Song Tử   12:10, 16:30, 18:15
18/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Thất Sơn Tâm Linh   09:55, 12:00, 13:50, 15:50, 18:40, 20:40
Joker   10:00, 14:20, 20:30
Đàn Ông Song Tử   12:10, 16:30, 18:15
17/10/2019 Joker   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Đàn Ông Song Tử   09:50, 12:00, 14:10, 16:20, 18:15, 20:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 11:50, 13:40, 15:50, 18:30, 20:40
16/10/2019 Joker   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Đàn Ông Song Tử   09:50, 12:00, 14:10, 16:20, 18:15, 20:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 11:50, 13:40, 15:50, 18:30, 20:40
15/10/2019 Joker   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Đàn Ông Song Tử   09:50, 12:00, 14:10, 16:20, 18:15, 20:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 11:50, 13:40, 15:50, 18:30, 20:40
14/10/2019 Joker   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Đàn Ông Song Tử   09:50, 12:00, 14:10, 16:20, 18:15, 20:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 11:50, 13:40, 15:50, 18:30, 20:40
13/10/2019 Joker   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Đàn Ông Song Tử   09:50, 12:00, 14:10, 16:20, 18:15, 20:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 11:50, 13:40, 15:50, 18:30, 20:40
12/10/2019 Joker   09:45, 11:55, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35
Đàn Ông Song Tử   09:50, 12:00, 14:10, 16:20, 18:15, 20:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 11:50, 13:40, 15:50, 18:30, 20:40

Thời tiết một số khu vực