Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/10/2019 Nghĩa Địa Ma   09:20
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   09:45
Joker   09:50, 12:20, 14:15, 16:45, 21:40
Thất Sơn Tâm Linh   11:20, 13:40, 15:50, 18:00, 19:30, 20:10, 22:20
Đàn Ông Song Tử   11:45, 17:00
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   14:50
21/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:20, 11:00, 11:30, 12:50, 13:30, 14:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 13:40, 15:50, 20:10
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   09:45
Joker   10:00, 12:30, 14:10, 19:10, 21:40
Nghĩa Địa Ma   11:40
Đàn Ông Song Tử   11:45, 16:40, 19:20
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   15:00, 17:15
Thú Cưng Siêu Quậy   18:10
20/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:20, 11:00, 11:30, 12:50, 13:30, 14:00
Nghĩa Địa Ma   09:30
Joker   10:00, 12:30, 14:15, 21:40
Thú Cưng Siêu Quậy   10:15, 13:50, 15:00, 18:10
Thất Sơn Tâm Linh   11:40, 15:50, 20:10, 22:20
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   12:15
Đàn Ông Song Tử   16:45, 19:20
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   17:00
19/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:20, 11:00, 11:30, 12:50, 13:30, 14:00
Nghĩa Địa Ma   09:20
Thú Cưng Siêu Quậy   10:00, 18:10
Joker   10:10, 14:15, 16:50, 21:40
Thất Sơn Tâm Linh   11:20, 13:40, 15:50, 17:00, 20:10
Đàn Ông Song Tử   11:50, 19:20
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   12:45
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   14:50
18/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:20, 11:00, 11:30, 12:50, 13:30, 14:00, 15:20, 16:00, 16:30, 17:50, 18:30, 19:00, 20:20, 21:00, 21:30
Nghĩa Địa Ma   09:20
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   09:45
Joker   09:50, 11:45, 14:15, 16:45, 21:40
Thất Sơn Tâm Linh   11:20, 13:40, 15:50, 19:30, 20:10, 22:20
Đàn Ông Song Tử   12:20, 17:00
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   14:50
Thú Cưng Siêu Quậy   18:10
17/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   09:15
Lời Từ Biệt   09:20
Joker   09:30, 11:10, 12:00, 13:50, 14:30, 16:20, 17:00, 18:50, 19:40, 21:20
Thất Sơn Tâm Linh   09:40, 10:20, 11:50, 12:30, 14:00, 14:40
Đàn Ông Song Tử   09:50, 12:20, 17:15, 18:00
Biệt Đội Bất Hảo   11:30, 14:50, 15:40
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   13:40
16/10/2019 Lời Từ Biệt   09:15
Đàn Ông Song Tử   09:30, 12:00, 14:30, 19:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:40, 10:20, 11:50, 12:30, 14:00, 14:40, 16:10, 16:50, 18:20, 19:00, 20:15, 21:10
Joker   09:50, 11:20, 12:20, 13:50, 15:10, 16:20, 17:00, 17:45, 18:50, 20:30, 21:20, 22:05
Biệt Đội Bất Hảo   10:50, 14:50, 21:00
Thú Cưng Siêu Quậy   13:15, 19:10
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   17:15
15/10/2019 Lời Từ Biệt   09:15
Đàn Ông Song Tử   09:30, 12:00, 14:30, 19:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:40, 10:20, 11:50, 12:30, 14:00, 14:40
Joker   09:50, 11:20, 12:20, 13:50, 15:10, 16:20, 17:00, 17:45, 18:50, 20:30, 21:20, 22:05
Biệt Đội Bất Hảo   10:50, 14:55, 21:00
Thú Cưng Siêu Quậy   13:15, 19:10

Thời tiết một số khu vực