Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
13/11/2019 Đùa Với Lửa   10:15, 14:45, 18:50
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 16:00, 19:00, 20:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:00, 16:10, 18:00
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:30, 15:45
Tiên Hắc Ám 2   13:30, 21:00
Kim Ji-young 1982   13:40
12/11/2019 Pháp Sư Mù   09:50, 10:20, 10:50
Đùa Với Lửa   10:20, 14:45, 18:15
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 16:00, 19:00, 20:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:30, 15:50
Tiên Hắc Ám 2   13:30, 21:30
Kim Ji-young 1982   13:40
11/11/2019 Pháp Sư Mù   09:50, 10:30, 11:15, 12:20, 12:55, 13:20, 13:50, 14:50
Đùa Với Lửa   10:00, 14:45, 18:50
Tiên Hắc Ám 2   10:50, 21:05
Ký Ức Kinh Hoàng   11:00, 16:00, 19:00, 22:05
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   11:30, 15:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:10, 16:10, 18:00
Kim Ji-young 1982   13:40
Búp Bê Ký Ức Violet Evergarden   14:00
10/11/2019 Pháp Sư Mù   09:50, 11:00, 12:20, 13:00, 13:35, 14:15
Đùa Với Lửa   10:30, 12:10, 14:45, 18:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:35, 16:00, 19:00, 20:30, 22:05
Tiên Hắc Ám 2   11:15, 21:30
Đại Dịch Tử Thần   12:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:30, 18:50, 22:40
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   13:45, 16:30
Búp Bê Ký Ức Violet Evergarden   14:35
Kim Ji-young 1982   15:50
09/11/2019 Pháp Sư Mù   09:50, 10:20, 11:10, 12:20, 13:00, 13:35, 14:15
Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 16:00, 19:00, 20:30, 22:05
Đùa Với Lửa   10:30, 14:45, 16:30, 18:15
Tiên Hắc Ám 2   11:15, 21:20
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:10, 13:45
Đại Dịch Tử Thần   12:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:30, 19:40, 22:40
Kim Ji-young 1982   15:50
08/11/2019 Pháp Sư Mù   09:50, 11:00, 12:20, 13:00, 14:15
Ký Ức Kinh Hoàng   10:00, 13:00, 16:00, 16:40, 19:00, 20:30, 22:05
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 13:30, 18:50, 19:40, 22:40
Đùa Với Lửa   10:30, 14:45, 16:30
Tiên Hắc Ám 2   11:15, 21:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:10, 13:45, 18:20
Đại Dịch Tử Thần   12:40
Kim Ji-young 1982   15:50
07/11/2019 Tiên Hắc Ám 2   10:00, 12:30, 15:00, 16:00, 17:40
Thiên Sứ Không Phép Màu   10:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 11:00, 13:00, 13:40, 15:40, 16:20, 18:20, 19:30, 21:00, 22:10
Kim Ji-young 1982   10:50
Búp Bê Ký Ức Violet Evergarden   11:20, 15:20
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   12:00
Điều Ước Cuối Của Mẹ   13:15
Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   13:20
Đại Dịch Tử Thần   14:00, 18:30
Bắc kim thang   15:30, 17:20 Các loại khác
Gia Đình Addams   17:30
Ký Ức Kinh Hoàng   19:15, 20:30, 21:30
06/11/2019 Tiên Hắc Ám 2   10:00, 12:30, 15:00, 16:00, 17:40, 19:15
Thiên Sứ Không Phép Màu   10:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 11:00, 13:00, 13:40, 15:40, 16:20, 18:20, 19:30, 21:00, 22:10
Kim Ji-young 1982   10:50
Búp Bê Ký Ức Violet Evergarden   11:20, 15:20
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   12:00
Điều Ước Cuối Của Mẹ   13:15
Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   13:20
Đại Dịch Tử Thần   14:00, 18:30
Bắc kim thang   15:30, 17:20 Các loại khác
Gia Đình Addams   17:30
Ký Ức Kinh Hoàng   19:15, 20:30

Thời tiết một số khu vực