Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
16/10/2019 Lời Từ Biệt   09:20
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 11:20, 12:55, 14:30, 15:45, 17:25, 19:00, 21:55
Joker   10:30, 15:00, 19:30
Đàn Ông Song Tử   12:10, 17:50, 21:05
Biệt Đội Bất Hảo   13:30, 16:40, 20:10
15/10/2019 Lời Từ Biệt   09:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 11:30, 12:55, 14:30, 15:50, 17:25, 19:00, 21:55
Joker   10:30, 15:00, 19:30
Đàn Ông Song Tử   12:10, 17:55, 21:05
Biệt Đội Bất Hảo   13:35, 16:40, 20:15
14/10/2019 Lời Từ Biệt   09:20
Biệt Đội Bất Hảo   09:50, 13:25, 16:40, 20:10
Joker   10:30, 15:00, 19:30
Thất Sơn Tâm Linh   11:20, 12:55, 14:30, 15:40, 17:25, 19:00, 21:55
Đàn Ông Song Tử   12:10, 17:50, 21:05
13/10/2019 Người Tuyết Bé Nhỏ   09:30, 18:05
Biệt Đội Bất Hảo   09:50, 13:40, 16:40, 20:10
Joker   10:30, 15:00, 19:30
Thất Sơn Tâm Linh   11:35, 12:55, 14:35, 16:00, 17:25, 19:00, 21:55
Đàn Ông Song Tử   12:10, 21:05
12/10/2019 Lời Từ Biệt   09:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 11:30, 12:55, 14:30, 16:00, 17:25, 19:00, 21:55
Joker   10:30, 15:00, 19:30, 21:05
Đàn Ông Song Tử   12:05
Biệt Đội Bất Hảo   13:40, 16:40, 20:10
Người Tuyết Bé Nhỏ   18:05
11/10/2019 Lời Từ Biệt   09:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 11:30, 12:55, 14:30, 16:00, 17:25, 19:00, 20:10, 21:55
Joker   10:30, 15:00, 19:30
Đàn Ông Song Tử   12:10, 16:40
Biệt Đội Bất Hảo   13:40, 21:05
Người Tuyết Bé Nhỏ   18:05
10/10/2019 Chạy Sô Ăn Cưới   09:35
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 11:25, 12:55, 14:30, 15:55, 18:00, 20:05, 21:55
Joker   10:30, 12:05, 13:30, 15:00, 16:35, 19:30, 21:20
Người Tuyết Bé Nhỏ   17:25
Đàn Ông Song Tử   19:00
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   22:10
09/10/2019 Chạy Sô Ăn Cưới   09:35
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 11:25, 12:55, 14:30, 15:55, 18:00, 19:00, 20:05, 21:55
Joker   10:30, 12:05, 13:30, 15:00, 16:35, 19:30, 21:05
Người Tuyết Bé Nhỏ   17:25
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   22:10

Thời tiết một số khu vực