Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
17/10/2019 Joker   11:30, 14:00, 16:30, 21:30
Biệt Đội Bất Hảo   12:00, 16:50, 21:40
Đàn Ông Song Tử   14:20, 19:15
16/10/2019 Lời Từ Biệt   10:00
Biệt Đội Bất Hảo   10:10, 15:00, 19:50, 21:10
Thú Cưng Siêu Quậy   10:25
Joker   12:00, 14:30, 17:00, 18:20, 19:30, 22:00
Đàn Ông Song Tử   12:30, 17:20, 20:50, 22:10
15/10/2019 Đàn Ông Song Tử   10:10, 15:00, 19:45
Thất Sơn Tâm Linh   11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 18:50, 21:00
Joker   11:30, 14:00, 16:30, 18:10, 19:00, 20:00, 21:30
Biệt Đội Bất Hảo   12:40, 17:30, 20:40, 22:10
14/10/2019 Lời Từ Biệt   10:00
Thất Sơn Tâm Linh   10:20, 12:30, 13:20, 14:40, 15:20, 16:50, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00
Joker   10:30, 12:00, 14:30, 15:30, 17:00, 19:30, 22:05
Đàn Ông Song Tử   10:50, 18:00, 20:00
Biệt Đội Bất Hảo   13:00, 19:40, 21:10, 22:20
Thú Cưng Siêu Quậy   18:10
13/10/2019 Lời Từ Biệt   09:50
Thú Cưng Siêu Quậy   10:00, 18:30
Đàn Ông Song Tử   10:30, 15:10, 20:00
Joker   11:00, 12:00, 13:40, 14:30, 16:10, 17:00, 19:30, 21:10, 22:10
Thất Sơn Tâm Linh   11:10, 11:50, 14:00, 15:30, 16:10, 17:40, 19:00, 19:50, 20:30, 22:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   13:00
Biệt Đội Bất Hảo   13:15, 17:30, 22:30
12/10/2019 Lời Từ Biệt   09:15
Thú Cưng Siêu Quậy   09:20, 11:30, 15:40
Joker   09:30, 12:00, 13:50, 14:30, 16:20, 17:00, 19:30, 21:10, 22:10
Thất Sơn Tâm Linh   09:40, 11:50, 13:20, 14:00, 16:10, 17:40, 18:20, 19:00, 19:50, 20:30, 22:00, 22:40
Biệt Đội Bất Hảo   10:40, 17:30, 22:30
Đàn Ông Song Tử   11:20, 15:10, 20:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   13:00
11/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   09:20
Joker   09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:10
Thất Sơn Tâm Linh   09:40, 10:20, 11:10, 12:30, 13:20, 14:00, 14:35, 15:30, 17:40, 18:20, 19:00, 19:50, 20:30, 21:10, 22:00, 22:40
Đàn Ông Song Tử   10:30, 15:10, 16:40, 20:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   11:50
Biệt Đội Bất Hảo   12:50, 17:40, 22:20
Lời Từ Biệt   16:10
10/10/2019 Người Tuyết Bé Nhỏ   09:50
Thất Sơn Tâm Linh   10:10, 10:40, 11:30, 12:20, 12:50, 13:40, 14:40, 15:45, 16:50, 17:15, 17:50, 18:20, 19:00, 20:00, 20:30, 21:10, 22:10, 22:40
Joker   10:50, 12:00, 13:20, 14:30, 15:50, 17:00, 19:30, 22:05
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   15:00
Đàn Ông Song Tử   19:20

Thời tiết một số khu vực