Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
17/10/2019 Joker   08:50, 09:45, 10:30, 11:25, 12:15, 13:05, 14:00, 14:40, 15:05, 16:35, 17:20, 18:20, 19:15, 20:00, 21:00, 21:50, 22:35, 23:15
Thất Sơn Tâm Linh   08:50, 09:50, 10:35, 12:25, 13:30, 14:45, 15:45, 16:10, 17:00, 18:15, 20:10, 21:00, 22:25, 23:30
Biệt Đội Bất Hảo   09:05, 11:05, 12:10, 13:45, 15:45, 17:45, 20:20, 22:40
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   09:15, 18:10
Thú Cưng Siêu Quậy   11:20
Lời Từ Biệt   11:35
Ngọt Ngào Điên Dại   12:55, 15:50
Đàn Ông Song Tử   13:20, 15:15, 17:50, 20:10
Tiên Hắc Ám 2   18:25, 19:10, 20:30, 21:45, 23:05
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   22:45
16/10/2019 Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   08:45, 11:10, 18:35
Joker   08:50, 09:45, 10:30, 11:25, 12:05, 14:00, 15:40, 16:35, 17:20, 18:15, 19:10, 20:00, 20:25, 21:30, 22:35, 23:05
Thất Sơn Tâm Linh   08:55, 10:45, 11:15, 12:20, 13:00, 13:50, 14:35, 15:15, 16:05, 17:30, 19:15, 19:45, 20:40, 21:45, 23:25
Ngọt Ngào Điên Dại   09:00, 13:10, 16:10
Thú Cưng Siêu Quậy   09:15, 17:45
Biệt Đội Bất Hảo   09:35, 11:20, 13:30, 14:45, 15:25, 16:45, 17:50, 18:30, 19:55, 20:55, 22:05
Đàn Ông Song Tử   10:20, 12:55, 15:15, 20:50, 22:25, 23:20
Lời Từ Biệt   13:10
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   22:55
15/10/2019 Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   08:45, 18:35
Joker   08:50, 09:20, 11:25, 11:55, 13:05, 14:00, 15:00, 16:35, 17:05, 17:45, 18:15, 19:50, 20:25, 21:35, 22:30, 23:05
Lời Từ Biệt   08:50
Thất Sơn Tâm Linh   08:55, 10:45, 11:30, 12:55, 13:50, 15:25, 16:15, 17:30, 19:25, 19:45, 20:40, 21:45, 22:55
Ngọt Ngào Điên Dại   09:05, 11:50
Biệt Đội Bất Hảo   09:10, 10:05, 11:10, 12:30, 13:30, 14:30, 15:10, 15:55, 17:00, 18:20, 19:15, 20:15, 20:45, 22:05, 23:10
Đàn Ông Song Tử   10:25, 12:50, 15:45, 17:45, 20:50, 22:40
Thú Cưng Siêu Quậy   10:55
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   23:25
14/10/2019 Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   08:45, 18:35
Lời Từ Biệt   08:50
Joker   08:50, 09:25, 10:30, 11:25, 12:00, 13:05, 14:00, 15:40, 16:35, 17:10, 17:50, 18:15, 19:10, 19:50, 20:25, 21:30, 22:30, 23:05
Thất Sơn Tâm Linh   08:55, 10:45, 11:10, 11:55, 13:00, 13:50, 14:35, 15:15, 16:15, 17:30, 19:15, 19:45, 20:40, 21:45, 22:55
Ngọt Ngào Điên Dại   09:00, 12:55, 15:55
Biệt Đội Bất Hảo   09:30, 11:20, 13:25, 15:25, 16:45, 18:20, 20:15, 20:45, 22:05
Đàn Ông Song Tử   10:20, 12:50, 15:15, 17:45, 20:50, 22:40, 23:15
Thú Cưng Siêu Quậy   11:00
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   23:25
13/10/2019 Lời Từ Biệt   08:30
Thất Sơn Tâm Linh   08:35, 09:50, 12:10, 13:00, 14:00, 15:15, 16:15, 19:15, 20:40, 21:45, 22:45, 23:25
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   08:45, 18:25
Joker   08:50, 09:45, 10:35, 11:25, 12:05, 13:10, 14:00, 14:40, 15:40, 16:35, 17:20, 18:20, 19:10, 20:10, 21:30, 22:25, 23:20
Thú Cưng Siêu Quậy   09:00, 10:50, 14:25, 16:25, 18:05
Biệt Đội Bất Hảo   09:15, 10:45, 13:25, 16:50, 19:55, 20:45, 22:05
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:00, 11:40, 12:20, 13:20, 14:35, 15:45, 17:30, 18:30, 19:50, 20:25
Đàn Ông Song Tử   10:55, 18:15, 20:55, 22:40
Ngọt Ngào Điên Dại   15:50
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   22:50
12/10/2019 Joker   08:45, 09:30, 10:30, 11:20, 12:05, 13:05, 13:45, 14:40, 15:40, 16:00, 16:20, 18:25, 19:50, 20:25, 21:30, 22:25, 23:15
Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:50, 11:15, 12:30, 13:30, 14:20, 17:00, 18:00, 19:15, 20:50, 21:05, 22:30, 23:20
Biệt Đội Bất Hảo   09:10, 12:35, 13:50, 15:05, 18:15, 20:50, 22:05, 23:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:20, 10:20, 12:05, 13:40, 14:45, 16:15, 17:30, 18:35, 19:50
Đàn Ông Song Tử   10:00, 20:45, 23:15
Lời Từ Biệt   11:35
Thú Cưng Siêu Quậy   11:40, 15:45, 16:30, 18:55
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   18:25
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   23:05
11/10/2019 Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   08:35
Thất Sơn Tâm Linh   08:45, 09:50, 10:45, 11:30, 12:25, 13:35, 14:45, 15:15, 15:45, 17:00, 17:30, 18:00, 19:15, 19:45, 20:15, 21:45, 23:30
Joker   08:50, 09:45, 10:30, 11:00, 12:05, 13:05, 14:00, 14:40, 15:40, 16:35, 17:20, 18:25, 19:10, 20:00, 20:25, 21:30, 22:35, 23:05
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:10, 13:50
Lời Từ Biệt   09:20
Biệt Đội Bất Hảo   10:20, 13:15, 15:20, 16:10, 17:50, 20:50, 22:05, 23:10
Đàn Ông Song Tử   10:30, 11:25, 12:50, 15:45, 18:15, 20:35, 21:00, 22:30
Thú Cưng Siêu Quậy   11:20
Ngọt Ngào Điên Dại   13:00
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   18:35
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   23:15
10/10/2019 Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   08:40
Thất Sơn Tâm Linh   08:45, 10:00, 10:30, 11:00, 12:15, 12:45, 13:15, 14:30, 15:00, 15:30, 16:45, 17:15, 17:45, 18:00, 19:25, 20:00, 20:45, 21:40, 22:15, 23:00
Joker   08:50, 09:30, 10:05, 10:50, 11:25, 12:05, 12:40, 13:25, 14:00, 14:40, 15:15, 16:00, 16:35, 17:15, 17:50, 18:35, 19:00, 19:50, 20:25, 21:10, 21:40, 22:25, 23:00
Ngọt Ngào Điên Dại   09:20, 13:35
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   09:45, 14:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:35
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   12:10, 16:40, 18:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   15:50, 20:10
Đàn Ông Song Tử   19:10, 21:35, 22:20

Thời tiết một số khu vực