Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   13:40, 19:40
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   12:35, 16:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:20, 18:5
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:0, 15:20, 17:55, 20:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   10:0, 10:40, 11:20, 12:50, 14:0, 15:0, 15:45, 16:15, 17:20, 18:35, 20:10, 20:50, 21:45
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   14:35, 21:20
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   12:0, 19:25
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:0, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   8:30, 15:5
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:30, 13:35, 17:5, 19:30, 21:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:50, 11:0, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:0, 11:45, 16:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:50, 17:50, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   17:50, 20:0, 22:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   16:0

Thời tiết một số khu vực