Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   16:5, 22:45
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   11:25, 13:45, 15:45, 18:30, 20:25
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:0, 14:50, 17:40, 19:35
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:45, 13:5, 18:5, 21:25
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:15, 12:30, 15:25, 17:20, 20:10
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:0, 14:0, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   10:50, 15:30, 20:10
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   12:0, 17:20
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   11:10, 18:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   8:30, 13:10
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:50, 13:30, 15:50, 17:50, 20:30
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:10, 14:30, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   17:50
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   15:25
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   22:5
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   20:0

Thời tiết một số khu vực