Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   10:50, 14:0
Joker   xem phim Joker   10:10, 11:30, 12:40, 15:10, 16:50, 17:40, 20:10, 21:50
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   10:20, 15:25, 19:20
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   12:25, 14:40
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   16:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:0, 12:10, 13:15, 14:20, 16:30, 17:30, 18:10, 18:40, 19:45, 20:45
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:25, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   18:5
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   16:0
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:30, 10:45, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   8:45, 13:15, 17:45
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   13:0
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   8:30, 17:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:45, 15:0, 15:30, 20:0
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:45

Thời tiết một số khu vực