Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:30, 13:45
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   11:0, 15:15, 19:30, 21:45
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   8:0
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   8:45
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 10:30, 11:30, 13:0, 14:0, 15:30, 16:30, 18:0, 19:0, 20:0, 20:30, 21:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   13:15, 17:30
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   16:15
Lời Nguyền Trên Biển   xem phim Lời Nguyền Trên Biển   12:0, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:30, 13:10, 16:50
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:20, 11:10, 15:10, 19:30, 21:20
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   11:20, 14:30, 17:30, 21:10
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   9:45, 12:20, 17:0, 19:10
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:10, 10:0, 12:0, 13:0, 13:40, 14:10, 15:20, 16:30, 17:20, 19:0, 19:40, 20:30, 21:10
Lời Nguyền Trên Biển   xem phim Lời Nguyền Trên Biển   11:40, 15:50, 19:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   11:50, 16:15, 21:45
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   16:0, 19:45
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   9:20, 13:55, 20:50
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   11:40, 18:35
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   10:5, 18:0
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:50, 11:0, 12:10, 13:20, 14:30, 15:40, 16:50, 18:0, 19:10, 20:20, 21:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   9:0
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   14:10

Thời tiết một số khu vực