Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   12:40
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 18:40, 19:30, 20:45, 21:40
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:45, 11:35, 13:35, 15:35, 17:0, 20:0, 22:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:20, 12:30, 16:30, 19:0
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   10:45, 15:0
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   21:10
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:10, 17:35
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   8:30, 14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   8:30, 9:0, 9:10, 10:20, 10:50, 11:0, 12:50, 14:25, 16:15, 18:0, 19:50, 20:20, 21:50
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:50, 9:0, 10:40, 10:50, 12:40, 14:30, 16:30, 18:15, 18:35, 20:0, 20:20, 21:40
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   8:40, 8:50, 10:20, 10:40, 12:25, 15:55, 17:50, 19:45
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   10:35, 10:50, 14:20, 22:10
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   8:20, 8:40, 14:45, 16:40
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   14:40, 16:20, 22:10
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   12:10, 18:5
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   12:35, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:0, 11:35, 12:25, 13:40, 16:30, 18:30, 20:30, 21:55, 23:5
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:30, 9:40, 11:0, 12:10, 14:15, 15:0, 16:10, 18:5, 20:0, 21:10, 22:30
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:5, 12:55, 16:55, 19:5
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   15:40, 17:40, 19:30
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   10:30, 14:35, 21:20

Thời tiết một số khu vực