Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   11:50, 13:0, 15:50
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   11:10, 14:0, 15:10
Joker   xem phim Joker   9:40, 12:30, 14:0, 14:50, 18:20, 19:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:10, 17:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   10:0, 18:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:30, 12:0, 16:20, 17:30, 19:30, 20:40, 21:20
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:50, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   11:20, 13:0, 15:50, 16:30, 17:30
Joker   xem phim Joker   9:20, 10:20, 11:30, 12:30, 13:40, 14:40, 16:50, 19:20, 21:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:30, 14:40, 18:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:10, 10:0, 11:10, 12:0, 13:10, 14:0, 15:10, 16:0, 17:10, 18:10, 19:10, 19:40, 20:10, 21:0, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   12:0, 14:30, 21:20
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   8:15, 10:0, 17:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   8:0
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   14:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:15, 9:45, 10:15, 11:30, 12:0, 12:30, 13:45, 14:45, 16:0, 16:30, 17:0, 18:15, 18:45, 19:15, 20:30, 21:0, 21:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:0

Thời tiết một số khu vực