Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   11:0 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   8:45, 16:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:30, 18:45
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   14:15, 16:15
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 11:30, 13:0, 14:15, 16:45, 19:15, 20:30, 21:15
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:15, 17:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   11:30
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   9:0, 12:15, 15:30, 19:15, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   13:10 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   17:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:30, 11:30, 14:40, 19:10, 21:10
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   11:20, 16:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:20, 10:40, 12:0, 13:0, 14:0, 16:50, 19:0, 20:0, 21:10
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   14:10, 16:20, 20:45
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:10, 15:10, 18:10, 19:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   11:0, 12:50, 19:20, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   13:0, 18:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:5, 11:50, 14:20, 15:50, 16:50, 18:40, 20:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:25, 10:45, 13:35, 16:25, 19:20, 20:15, 21:35
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:40, 15:20, 21:10
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:55, 14:30, 18:20

Thời tiết một số khu vực