Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   12:10, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   11:45, 13:30, 15:15, 17:0, 18:45, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:35, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:0, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   13:0, 19:10, 21:45, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   16:45, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   11:45, 13:30, 16:30, 20:40, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:55, 13:50, 15:50, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   11:35, 13:50, 19:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   9:45, 16:25, 21:20, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   11:10, 15:25, 18:10, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   16:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:30, 13:0, 16:40, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:55, 10:50, 12:45, 14:40, 16:35, 17:30, 19:0, 22:10

Thời tiết một số khu vực