Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   8:40, 11:0, 13:20, 15:40, 18:10, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:30, 10:15, 11:45, 14:0, 16:15, 18:30, 20:45, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:20, 14:20, 16:30, 19:0, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:30, 11:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 21:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:55, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:15, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:50, 13:20, 15:40, 18:0, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:35, 11:45, 14:20, 15:25, 17:10, 18:25, 21:40, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:20, 11:15, 11:40, 14:0, 14:20, 16:40, 17:25, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:0, 9:55, 11:35, 12:30, 14:10, 15:5, 16:45, 17:40, 19:20, 21:20, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:20, 12:30, 15:0, 17:50, 20:35, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   11:0, 11:20, 13:45, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:30, 14:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:15, 12:20, 15:0, 17:40, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   11:30, 14:10, 16:50, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:0, 14:0, 16:30, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:0, 11:0, 12:45, 13:45, 15:30, 16:30, 18:0, 19:0, 20:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:20, 11:0, 16:45, 18:30, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:0, 10:30, 11:30, 13:0, 14:15, 15:45, 17:0, 18:15, 19:30, 21:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:45, 12:5, 16:5, 18:25, 20:45

Thời tiết một số khu vực