Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   11:20, 13:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:40, 12:30, 14:40, 16:50, 20:55, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:10, 10:50, 14:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   19:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   10:15, 11:10, 12:55, 14:0, 15:40, 17:15, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   10:20, 18:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:15, 10:15, 11:0, 12:50, 13:40, 15:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:10, 10:45, 13:50, 14:45, 16:10, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:50, 14:10, 14:40, 17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:45, 12:10, 14:25, 15:20, 17:0, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:40, 15:15, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:40, 12:55, 17:35, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   11:45, 14:25, 17:5, 19:45, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:0, 13:30, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:15, 12:0, 14:30, 17:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   12:15, 14:0, 17:45, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   8:15, 15:0, 16:30, 21:15

Thời tiết một số khu vực