Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:40, 15:10, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:0, 11:40, 13:20, 15:0, 18:25, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   12:30, 16:30, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:40, 14:15, 20:10, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   12:35, 14:0, 19:5, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:10, 12:40, 15:10, 17:20, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   15:20, 15:55, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:40, 11:25, 14:0, 21:0, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:0, 10:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:40, 13:15, 19:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:30, 14:0, 20:40, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   12:10, 13:50, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:30, 13:5, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:0, 14:45, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   14:30, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:55, 12:5, 14:20, 16:0, 18:20, 20:30

Thời tiết một số khu vực