Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   11:15, 14:30, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:50, 10:55, 13:0, 15:5, 17:10, 19:15, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:40, 9:30, 11:30, 13:0, 13:30, 15:30, 17:20, 17:30, 19:20, 19:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   11:0, 12:50, 14:45, 16:35, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   10:0, 12:5, 14:10, 20:5, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   11:45, 15:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   12:35, 14:10

Thời tiết một số khu vực