Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   9:10, 15:20, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   9:0, 11:35, 14:10, 16:45, 19:20, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   9:55, 16:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:55, 17:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:50, 10:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:50, 13:40, 18:20, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   11:10, 19:5, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   13:25, 16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:0, 15:5, 21:15, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:25, 15:0, 17:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   13:15, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:35, 15:40, 23:10

Thời tiết một số khu vực