Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   16:40, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   17:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   8:30, 16:15, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   11:55, 16:30, 18:25

Thời tiết một số khu vực