Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   9:0, 13:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   11:30, 15:40, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   17:0, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   8:10, 13:10, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   10:50, 17:25

Thời tiết một số khu vực