Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Quái   xem phim Ma Quái   11:10, 16:45, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Quái   xem phim Ma Quái   8:40, 11:30, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Quái   xem phim Ma Quái   9:40, 14:0, 18:20, 20:20, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Quái   xem phim Ma Quái   9:20, 13:55, 18:20, 21:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Quái   xem phim Ma Quái   8:45, 13:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Quái   xem phim Ma Quái   21:25, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Quái   xem phim Ma Quái   9:5, 14:55, 20:20, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Quái   xem phim Ma Quái   8:50, 21:40, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Quái   xem phim Ma Quái   9:55, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Quái   xem phim Ma Quái   16:15

Thời tiết một số khu vực