Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:50, 16:15, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   14:15, 18:30, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:20, 16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:20, 16:20, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   13:10, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:25, 12:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:20, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:20, 11:25, 14:5, 15:25, 20:20, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:45, 18:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:20, 17:20, 18:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:45, 14:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:35, 17:30, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   10:30, 15:50, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   14:0, 18:30, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:40, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:30, 12:30, 17:0, 18:30, 20:45

Thời tiết một số khu vực