Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Không Gia Đình   xem phim Không Gia Đình   11:25, 15:15, 19:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Không Gia Đình   xem phim Không Gia Đình   11:55, 13:5, 14:0

Thời tiết một số khu vực