Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   10:0, 14:0, 18:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:30, 11:0, 13:30, 16:0, 18:30, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:30, 10:50, 13:10, 15:40, 17:10, 18:0, 19:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:35, 16:5, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   13:0, 17:5, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:40, 11:10, 13:30, 18:30, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:45, 15:15, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   13:20

Thời tiết một số khu vực