Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:5, 12:35, 14:40, 18:10, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:5, 16:5, 20:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:20, 13:50, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:0, 15:50, 17:50, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:15, 12:25, 14:35, 16:45, 18:50, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:20, 13:50, 15:45, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:10, 11:40, 14:10, 16:40, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:30, 14:5, 16:30, 18:55, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:40, 12:15, 14:50, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:20, 11:10, 13:40, 17:0, 19:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:35, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:25, 13:50, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:20, 12:15, 19:0, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:30, 13:15, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   8:50, 11:0, 13:50, 18:35, 19:45, 22:0, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:45, 12:0, 14:15, 18:15, 20:5

Thời tiết một số khu vực