Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 13:15, 17:0, 19:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 13:30, 15:30, 16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   8:40, 13:10, 15:30, 17:45, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:50, 12:10, 14:30, 18:40, 20:55, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   12:40, 14:30, 18:30, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   8:50, 11:5, 13:20, 15:35, 16:50, 17:50, 20:5, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:0, 10:25, 11:20, 13:20, 14:0, 14:50, 17:10, 19:30, 20:30, 21:30, 22:50, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:10, 10:55, 11:25, 12:5, 13:10, 13:40, 14:20, 15:55, 16:35, 18:10, 18:50, 20:25, 21:5, 22:40, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:25, 10:30, 11:50, 13:0, 14:20, 15:30, 16:45, 18:0, 19:10, 20:30, 21:35, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:0, 12:20, 14:40, 16:0, 18:20, 20:40, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 11:50, 16:10, 17:20, 19:45, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 11:45, 14:0, 16:15, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:15, 11:45, 14:0, 14:35, 16:45, 18:15, 20:10, 20:30, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   11:10, 15:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 11:30, 13:45, 16:0, 18:15, 20:30, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 14:40, 17:45, 19:15, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:15, 11:30, 13:0, 14:15, 16:0, 18:15, 19:45, 21:0

Thời tiết một số khu vực