Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:45, 11:30, 15:15, 18:0, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   13:35, 19:0, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:20, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   11:0, 22:5, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   10:30, 12:50, 13:30, 15:35, 18:15, 19:50, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:40, 12:30, 14:40, 16:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   19:5, 21:0, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:45, 12:20, 13:30, 15:50, 20:10, 21:20, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   10:15, 13:45, 16:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:0, 11:20, 13:40, 16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   11:40, 13:50, 15:35, 17:55, 20:40, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   15:5, 19:15, 20:45, 22:10, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:15, 12:30, 14:45, 18:45, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:50, 10:40, 13:5, 14:15, 16:5, 17:0, 19:30, 21:30, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:45, 12:0, 22:45

Thời tiết một số khu vực