Tên phim Giờ chiếu Thể loại
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   15:20, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   17:0, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   9:0, 11:15, 13:30, 18:10, 20:25, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   8:45, 11:0, 12:40, 13:40, 15:0, 16:0, 17:20, 19:40, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   8:45, 9:0, 11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 20:15, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   10:5, 15:5, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   11:50, 15:20, 17:40, 20:0, 21:20, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   12:15, 16:55, 20:10, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   12:0, 15:55, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   12:45, 14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   11:15, 15:45, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   9:50, 13:45, 15:45, 20:20

Thời tiết một số khu vực