Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:20, 11:30, 13:30, 15:30, 17:40, 19:45, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:15, 11:10, 15:15, 17:5, 19:0, 21:30, 22:50, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   12:0, 14:45, 16:45, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:45, 9:15, 10:15, 11:0, 11:30, 12:30, 13:15, 13:45, 14:45, 15:30, 16:0, 17:0, 17:45, 18:15, 19:0, 19:45, 20:30, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:20, 14:45, 16:55, 18:30, 20:15, 22:25, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:30, 10:0, 12:30, 14:10, 18:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:30, 12:35, 14:20, 16:25, 18:30, 20:35, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:0, 9:40, 10:20, 11:10, 11:50, 13:25, 14:0, 14:30, 15:5, 15:40, 16:10, 16:45, 17:15, 17:50, 18:20, 19:30, 20:30, 21:40, 22:40, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:5, 11:10, 12:40, 13:15, 14:50, 15:20, 16:55, 17:25, 19:0, 20:35, 21:5, 21:40, 22:40, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:45, 10:0, 10:30, 11:0, 12:15, 12:45, 13:15, 14:30, 15:0, 15:30, 16:45, 17:15, 17:45, 18:0, 19:25, 20:0, 20:45, 21:40, 22:15, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:10, 12:0, 14:20, 16:40, 18:50, 20:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:30, 11:30, 13:35, 14:30, 15:45, 16:40, 17:55, 18:55, 20:5, 21:5, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:15, 12:25, 13:40, 14:15, 16:25, 18:30, 21:25, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:10, 11:0, 11:35, 14:35, 15:10, 18:5, 19:0, 21:10, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:0, 11:15, 16:0, 18:15, 19:0, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:45, 10:30, 11:45, 12:45, 14:0, 15:0, 16:15, 17:0, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:20, 10:20, 10:55, 11:35, 12:55, 13:40, 14:35, 15:15, 15:50, 16:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:5, 21:45, 22:50, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:0, 9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:55, 14:15, 15:50, 18:40, 21:0

Thời tiết một số khu vực