Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:0, 10:0, 11:5, 12:5, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:30, 10:45, 12:0, 13:15, 14:15, 16:30, 17:45, 19:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:30, 12:0, 13:30, 14:30, 16:0, 17:0, 18:30, 19:30, 21:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:40, 10:40, 11:30, 12:40, 13:30, 14:0, 15:10, 16:0, 16:35, 17:40, 19:5, 20:5, 20:40, 21:30, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   10:20, 12:0, 14:20, 16:30, 18:10, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   10:10, 10:55, 11:50, 12:50, 13:25, 14:40, 15:20, 17:50, 19:40, 20:20, 22:10, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:0, 9:50, 10:30, 11:30, 12:30, 13:10, 14:0, 14:40, 15:20, 15:50, 16:30, 17:15, 17:50, 18:20, 19:0, 19:50, 20:10, 20:50, 21:30, 22:30, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:0, 9:50, 10:50, 11:25, 12:15, 13:15, 13:50, 14:40, 15:40, 16:15, 17:5, 17:30, 18:5, 19:30, 19:55, 20:30, 21:55, 22:20, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   8:50, 9:30, 10:5, 10:50, 11:25, 12:5, 12:40, 13:25, 14:0, 14:40, 15:15, 16:0, 16:35, 17:15, 17:50, 18:35, 19:0, 19:50, 20:25, 21:10, 21:40, 22:25, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   10:30, 11:0, 12:0, 13:10, 14:40, 15:50, 17:20, 18:30, 20:0, 21:10, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:45, 11:0, 12:20, 13:30, 15:0, 16:0, 17:30, 18:30, 20:20, 21:0, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   10:0, 11:15, 12:30, 14:55, 15:50, 17:10, 17:25, 18:20, 21:50, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   10:0, 10:50, 12:30, 13:20, 15:0, 15:50, 17:30, 20:0, 20:30, 22:30, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:0, 11:30, 13:30, 14:0, 16:30, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:30, 10:45, 12:0, 13:15, 14:30, 15:30, 16:30, 17:15, 18:0, 19:30, 20:30, 21:15, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:0, 10:0, 11:20, 12:15, 13:20, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 19:30, 20:15, 21:15, 21:50, 22:30, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   8:15, 9:30, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 18:0, 19:30, 20:30, 21:45, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:45, 11:55, 14:5, 16:15, 18:25, 20:35

Thời tiết một số khu vực