Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   11:30, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   10:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   9:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   12:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   8:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   12:45, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   10:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   11:15

Thời tiết một số khu vực