Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:15, 20:15, 21:0, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:15, 20:15, 21:45, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:5, 19:40, 21:40, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:5, 19:55, 21:30, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:10, 19:40, 20:20, 21:50, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:10, 20:35, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:10, 21:35, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:0, 21:0, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:35, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:0, 19:55, 20:40, 22:20, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:30, 22:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:0, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:15, 21:30, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:15, 20:15, 21:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:30

Thời tiết một số khu vực