Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:45, 12:0, 14:15, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:5, 10:0, 12:5, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   14:15, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:30, 11:30, 14:15, 15:30, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:35, 12:50, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   12:5, 20:50, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:45, 14:10, 16:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:50, 12:45, 14:35, 17:0, 20:30, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   13:40, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:40, 18:30, 19:45, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   16:30, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:30, 13:45, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:15, 13:15, 15:45, 18:30, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   13:0

Thời tiết một số khu vực