Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   9:10, 11:50, 13:25, 15:0, 16:35, 18:10, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   9:35, 10:15, 14:15, 15:10, 16:30, 18:20, 19:0, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   13:50, 15:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   15:10, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   9:35, 12:0, 16:15, 18:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   9:15, 15:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   10:25, 14:20, 17:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   12:30, 18:30

Thời tiết một số khu vực