Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:45, 13:0, 16:50, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   13:20, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 10:15, 11:45, 12:45, 14:0, 16:45, 19:0, 21:15, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:30, 10:25, 11:55, 16:25, 17:20, 18:50, 19:30, 21:15, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   8:0, 12:30, 15:20, 20:20, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:50, 11:55, 13:0, 14:55, 17:15, 20:10, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   11:20, 14:50, 17:0, 18:25, 20:20, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:15, 10:25, 11:35, 13:55, 16:15, 17:0, 18:35, 19:50, 20:55, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   8:50, 9:45, 10:20, 11:20, 12:50, 13:50, 14:30, 15:20, 16:25, 19:50, 20:20, 22:30, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   14:10, 16:45, 20:0, 22:30, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:30, 11:40, 14:0, 17:15, 18:15, 21:0, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:55, 12:15, 14:35, 16:55, 20:50, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:20, 13:0, 16:0, 17:15, 19:0, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   15:30, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:15, 12:45, 14:15, 15:15, 16:45, 17:30, 19:45, 21:15, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:20, 11:35, 16:10, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:10, 9:40, 10:50, 12:10, 13:40, 16:10, 18:0, 20:15, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:55, 12:10, 14:20, 17:55, 20:30

Thời tiết một số khu vực