Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   11:30, 17:10, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   9:30, 13:30, 18:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   9:0, 12:0, 13:30, 18:0, 19:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   11:0, 14:15, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   17:5

Thời tiết một số khu vực