Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   9:15, 11:45, 14:0, 16:45, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   11:0, 16:30, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   10:20, 13:0, 15:45, 18:0, 19:20, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   9:25, 10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 21:10, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   11:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   10:45, 16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   15:15, 19:15

Thời tiết một số khu vực