Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 11:45, 14:30, 17:15, 18:45, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:40, 15:0, 17:40, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:30, 18:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 14:45, 20:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:35, 12:0, 12:35, 13:5, 14:10, 15:0, 15:35, 16:5, 18:0, 18:35, 19:5, 20:0, 21:0, 21:35, 22:5, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:50, 12:40, 14:40, 17:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:5, 14:0, 16:55, 19:50, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:30, 10:10, 11:10, 12:0, 13:10, 14:10, 15:20, 16:10, 17:10, 19:10, 20:10, 21:35, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:25, 10:0, 12:20, 12:55, 15:15, 18:10, 19:0, 21:5, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 9:50, 12:5, 13:35, 15:10, 16:40, 17:10, 18:15, 19:35, 20:30, 21:20, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 10:30, 11:15, 12:20, 12:45, 13:25, 14:20, 15:40, 16:30, 18:0, 18:50, 19:40, 22:45, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:40, 12:5, 13:40, 16:45, 19:45, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:50, 14:50, 17:45, 19:15, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 11:15, 13:30, 14:15, 16:30, 19:30, 20:10, 22:15, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:15, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:30, 12:15, 15:0, 18:15, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 10:30, 11:45, 14:30, 15:30, 17:30, 18:15, 19:0, 20:20, 21:0, 21:45, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 10:40, 12:0, 13:30, 14:30, 15:30, 18:15, 19:0, 20:0, 21:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:45, 12:25, 15:5, 17:50, 20:5

Thời tiết một số khu vực