Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   14:40, 16:20, 20:0, 21:40, 23:20 Các loại khác
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   22:0 Các loại khác
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   17:15, 19:15 Các loại khác
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   8:45 Các loại khác
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   11:10, 12:30, 21:55 Các loại khác

Thời tiết một số khu vực