Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   11:5, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   8:10, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   9:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   9:15, 16:20, 18:25

Thời tiết một số khu vực