Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 11:15, 13:20, 16:50, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 18:40, 19:45, 21:50, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   8:50, 9:40, 10:30, 11:20, 12:10, 13:0, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20, 17:10, 18:0, 18:50, 19:40, 20:30, 20:50, 21:20, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:30, 16:30, 21:25, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:30, 12:55, 15:20, 17:45, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 9:55, 11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 20:40, 22:20, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 10:15, 11:20, 13:45, 16:5, 18:10, 20:0, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:5, 11:35, 18:20, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 11:30, 14:10, 15:0, 16:45, 17:30, 20:0, 22:35, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   11:15, 14:50, 22:10, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:0, 14:40, 18:15, 20:30, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:25, 14:0, 20:40, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 11:55, 13:10, 14:15, 20:30, 20:55, 22:45, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 12:0, 14:15, 16:45, 19:0, 20:45, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:20, 11:35, 13:0, 13:50, 16:5, 18:20, 18:55, 20:35, 21:0, 22:40, 23:15, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 10:0, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 20:15, 21:30, 22:30

Thời tiết một số khu vực