Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:10, 9:50, 10:50, 12:30, 13:30, 15:10, 16:10, 17:50, 18:50, 21:30
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   10:5, 14:35
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   8:15, 10:30, 15:40
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   12:35, 17:10, 21:20, 23:5
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   12:45, 17:0, 21:10
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   14:50, 19:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:0, 8:30, 10:0, 10:35, 12:0, 12:50, 14:0, 14:55, 16:0, 17:0, 18:0, 19:5, 20:0, 20:15, 20:30, 21:15, 22:0, 22:20, 22:35, 23:20
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   8:35, 10:55, 13:15, 17:55
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:5, 11:5, 15:25, 19:45
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   8:45, 13:0, 17:25, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:30, 11:20, 12:10, 14:50, 16:15, 17:30, 18:50, 20:10
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:0, 13:55, 21:25
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   10:55, 16:40
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   12:50, 20:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:30, 9:20, 11:25, 12:35, 13:30, 15:35, 16:40, 17:40, 18:45, 19:45, 21:50
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:0, 14:45, 18:35

Thời tiết một số khu vực