Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:35, 10:30, 12:15, 15:0, 16:45, 17:35, 17:40, 20:0, 21:50
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:25, 11:55, 13:0, 15:35, 18:15
Gấu Trúc Về Nhà   xem phim Gấu Trúc Về Nhà   9:55
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   10:0, 10:45, 12:50, 14:0, 14:35, 14:50, 15:30, 16:0, 16:55, 18:0, 19:45
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:30, 11:50, 13:10, 14:15, 16:40, 19:10, 21:35
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   11:50, 17:30, 22:35
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   9:30, 12:15, 14:55
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:5, 19:30, 20:15, 21:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   8:30
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 18:0, 19:0
Trùm, Cớm và Ác Quỷ   xem phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ   13:30
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:30, 9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 16:0, 17:0, 19:0
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:0, 10:30, 11:30, 13:0, 14:0, 15:30, 16:30, 18:0, 19:0, 20:30, 21:30
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   11:0
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   20:30, 21:0

Thời tiết một số khu vực